INingizimu Afrika

From Wikipedia
(Utfunyelelwe likhasi IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika)
Zuba ku: navigation, sesha
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika

INingizimu Afrika

Umjeka Imbeji
Umjeka
Imbeji
LocationSouthAfrica.png
Inhlokodolobha : iPitoli
Government type: IRiphabhulikhi
Umengameli : Jacob Zuma
Tilwimi letisemtsetfweni : sibhunu, sichoza, sindebele,
singisi, sipedi, sisutfu,
siswati, sithonga, sitswana, sivenda,
sizulu.
Area : 1.219.912 Km2 km²
Linani leBantfu: 44,819,278 (2001)
PIB: 606.407.000.000 USD (2006)
Likhodi Le-inthanethi: .za

IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), i-Afrikha.IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), i-Afrikha live lelitfolaka entansi neningizimu kwesichingikati se Afrika. Lelive linelugu lelilinganiselwa kumakhilomitha langu 2798 kantsi lolugu litfolaka emkhatsini welwandle lwase Atlantiki nelwandle lwaseNdiya.[1][2][3] kantsi enyakatfo nalelilive kutfolakala bomakhwelwane labafana nemave lanjengabo Namibia, Botswana and Zimbabwe; kutsi empumalanga kutfolakale i Mozambique kanye ne Swaziland; phakatsi kweNingizimu Afrika kutfolaka i Lesotho.[4] iNingizimu Afrika i live lelibalelwa emashumini lamabili nesine ngebunyenti bebantfu lebacuketse emhlabeni wonke kantsi inebantfu labalinganiselwa etigidzini letingu 53 million people, ngekwebukhulu bemhlaba ilinganiselwa emashumini lamabili nesihlanu nayilinganiswa nalamanye emave emhlaba.

Bantfu ngekwehlukana kwabo[hlela | edit source]

 | 79.2 Bantfu labamnyama
 | 8.9% Emakhaladi
 | 8.9% Belungu
 | 2.5% Emandiya
 | 0.5% labanye
Tilwimi letisemtsetfweni.

IRiphabhulikhi[hlela | edit source]

Tifundza nemadolobha lamakhulu[hlela | edit source]

Tilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

Tilishumi nakunye. Tilwimi letigunyatwe ngumtsetfo taseRiphabhulikhi siNdebele, siBhunu, siChosa, siNgisi, Sisutfu, siPedi, siSwati, siThonga, siTswana, siVenda kanye nesiZulu.

Ligama leRiphublikhi ngetilwimi letisemtsetfweni[hlela | edit source]

 • SiBhunu: Republiek van Suid-Afrika.
 • SiChoza: IRiphabliki yaseMzantsi Afrika.
 • SiNdebele: IRiphabliki yeSewula Afrika.
 • SiNgísi: Republic of South Africa.
 • SiSutfu: Rephaboliki ya Afrika Borwa.
 • SiPedi: Rephaboliki ya Afrika-Borwa.
 • SiSwati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
 • SíTswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa.
 • SíTsonga: Riphabliki ra Afrika Dzonga.
 • SiVenda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe.
 • SiZulu: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]

Emareferensi[hlela | edit source]

 1. Template:Cite web
 2. Template:Cite web
 3. Template:Cite web
 4. Template:Cite web