Umbuso weSwatini

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha
Umbuso weSwatini

eSwatini, kaNgwane

Umjeka Imbeji
Umjeka
Imbeji
LocationSwaziland.svg
Inhlokodolobha : iMbabane(hulumende)
Lobamba(ebukhosini)
Government type: Bukhosi
Umengameli : Mswati III
Tilwimi letisemtsetfweni : siSwati, siNgisi
Area : 17.363 Km2 km²
Linani leBantfu: 1.104.343 (2009)
PIB: 5.646.000.000 USD (2005)
Likhodi Le-inthanethi: .sz
Umbuso weSwatini.

Umbuso weSwatini (kaNgwane, eSwatini), live lesiseningizimu nelivekati lase Afrika. Live lakaNgwane linebukhosi, liphetfwe yiNgwenyama Mswati III kanye nendlovukati Ntombi Tfwala. Live lakaNgwane lincane ngebubanti, kantsi likakwe live lase Ningizimu Afrika enyakatfo, ngentansi, nangasenshonalanga. Emphumalanga likakwe live laseMozambique. Inhlokodolobha yakaNgwane kuseMbabane, kantsi sigodlo nephalamende yelive kukaLobamba. Lidolobha lelikhulu kukaManzini. Bantfu bakaNgwane, linengi labo ngeMaswati, kubuye kube nalabambalwa labaphunga ngaphandle. Bantfu eveni lakaNgwane babalelwa esigidzini sinye, tinkhulungwane letingemashumi nelushiyagalombili, emakhulu lamane, emashumi lamane kanye nemfica (1,018,449), inombolo leyatsatfwa esibalweni semnyaka wa 2009.

Mayelana neSwatini[hlela | edit source]

Lihubo lesive[hlela | edit source]

Nkulunkulu, mnikati wetibusiso temaSwati,
Síyatibonga tonkhe tinhlanhla;
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live, netintsaba, nemifula.
Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
Nguwe wedvwa Somandla wetfu.
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili;
Simise, usicinise, Simakadze.

Tifundza takaNgwane[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: Tifundza yeSwatini
Umbuso weSwatini districts: 1 Hhohho. 2 Lubombo. 3 Manzini. 4 Shiselweni.

ISwatini inetifundza letine: Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni. Batehlukanisa ngetinkhundla (55), batehlukanisa ngemiphakatsi.

District km² Bantfu (1997) Lídolôbha
1 Hhohho 3.569 262.203 éMbábáne
2 Lubombo 5.945 198.109 Siteki
3 Manzini 4.070 287.949 Manzini
4 Shiselweni 3.779 217.598 Nhlangano


Emadolôbha[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: Swatini lí-dolôbha
Emadolôbha.

Bantfu (2005):

EmaSwati[hlela | edit source]

Bantfu Umbuso weSwatini, FAO 2005 (bantfu: x 1.000).

Tilwimi[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: siSwati & síNgísi

Kune tilwimi:

  • siSwati (letisemtsetfweni).
  • síNgísi (letisemtsetfweni).
  • síZulu. kúkhulúma: 76.000 bantfu.
  • síTsonga. kúkhulúma: 19.000 bantfu.

Lilangeni[hlela | edit source]

Lilangeni: 10 cents (2002).
  • 1 Lilangeni = 100 Cents.
  • Cents: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 100c.
  • Emalangeni: 1L, 2E, 5E, 10E, 20E, 50E, 100E, 200E.
  • ISO: SZL.
  • 1 Euro = 7,05 SZL (2007).
  • 1 USD = 9,54 SZL (2007).

Kufuna[hlela | edit source]

Kubopha[hlela | edit source]

Fauna & Flora[hlela | edit source]