Umbuso weSwatini

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha
Umbuso weSwatini

eSwatini, kaNgwane

Umjeka Imbeji
Umjeka
Imbeji
Location Swaziland AU Africa.svg
Inhlokodolobha : iMbabane(hulumende)
Lobamba(ebukhosini)
Government type: Bukhosi
Umengameli : Mswati III
Tilwimi letisemtsetfweni : siSwati, siNgisi
Area : 17.363 km2 km²
Linani leBantfu: 1,106,000
PIB: $7.039 billion
Likhodi Le-inthanethi: .sz

Umbuso weSwatini (kaNgwane, eSwatini), live lesiseningizimu nelivekati lase Afrika. Live lakaNgwane lincane ngebubanti, kantsi likakwe live lase Ningizimu Afrika enyakatfo, ngentansi, nangasenshonalanga. Emphumalanga likakwe live laseMozambique. Bukhulu belive lakaNgwane litinkhulungwane letilishumi nesikhombisa, emakhulu lamatsatfu, emashumi lasitfupha nalamane ema km2 (17,364). Noma lingalikhulu kangako, lelive lihluka ngetigaba letine tekwakheka kwemhlaba. Leti tatiwa ngekutsi yinkhangala, lihlandze, tintsaba telubombo, kanye nenkhabave.

Live laseSwatini libitwa ngaleligama, ngenca yeNgwenyama Mswati II lobekalibusa lelive kusukela nga 1840 kuze kube ngu 1868. Ekubuseni kwakhe, lelive walincoba, wabuye walihlanganisa. Njengalamanye emave aseAfrika, live lakaNgwane labuswa ngulabamhlophe. Kwatsi nasekwendlule impi yemaBhunu nemaNgisi eNingizimu Afrika, live laseSwatini labuswa ngemaNgisi kwaze kwaba ngu 1968. Emvakwaloko, labese litfola inkhululeko. Lamuhla live lakaNgwane linebukhosi, liphetfwe yiNgwenyama Mswati III kanye neNdlovukati Ntfombi Tfwala. Hulumende welive ubukwe ngundvuna nkhulu lobekwa Silo. Inhlokodolobha yakaNgwane kuseMbabane, kantsi sigodlo nephalamende yelive kukaLobamba. Lidolobha lelikhulu kukaManzini.

Kwetemnotfo, laseSwatini libonywa lilive lelisatfutfuka. Nakubukwa umnotfo wemuntfu amunye lawutfola emnyake, kubalwa imali lenganga $6,367. Liyatimbandzakanya nalamanye emave eticuketfweni letinjenge Southern African Customs Union(SACU) kanye neCOMESA. Liyaye litsengiselane tintfo letinyenti nemave lanjenge Melika, emave lase Europe, kwanye neNingizimu Afrika. Empeleni, nemali yakaNgwane, lilangeni limisane kanye nemali yaseNingizimu Afrika, liRandi.

Bantfu bakaNgwane, linengi labo ngeMaswati, kubuye kube nalabambalwa labaphunga ngaphandle. Bantfu eveni lakaNgwane babalelwa esigidzini sinye, tinkhulungwane letingemashumi nelushiyagalombili, emakhulu lamane, emashumi lamane kanye nemfica (1,018,449), inombolo leyatsatfwa esibalweni semnyaka wa 2009.

Umlandvo[hlela | edit source]

Live lakaNgwane kusukela endvulo belinebantfu labebahlale kulo. Loku kubonakaliswa yimidvwebo lemidzala, isolelwa kutsi yentiwa ngeminyaka yabo 25,000 BC. Lemidvwebo lesematjeni itfolakala etindzaweni letehlukahlukene eveni.

Bantfu lebebahlala kulelive endvulo bekungema Khoisan, lebatiwa kutsi batingeli. Kwatsi ngemuva kwesikhatsi lesidze, labatingeli basuswa nguletinye tive letichamuka ngenhla, etindzaweni letinjengabo Tanzania nabo Kenya lamuhla. Labantfu laba bekubeNguni nebaSutfu, kutsiwa bangena kulelive ngemnyaka wa 400 AD. EmaSwati lebekwatiwa ngekutsi bakaNgwane, bachamuka le kaTembe, bangena kulelive ngeminyaka yabo 1700. Labantfu bakaNgwane bebaholwa nguNgwane wesitsatfu nabafika eShiselweni. Kwatsi ngemnyaka wa 1815, inkhosi Somhlolo yatsatsa bukhosi. Ngalesi sikhatsi bekunebuvunguvungu eveni, ngenca yetimphi nebakaNdwandwe. Kwatsi kulesikhatsi, Somhlolo wasuka eShiselweni wabese wakha sigodlo sakhe kaZombodze losenkhabave. Ngaleyondlela, wakhona kutsi ativikele ekuhlaselweni tive temaZulu netive takaNdwandwe.

Live lakaNgwane lamuhla latiwa ngekutsi kuseSwatini. Loku kungenca yenkhosi Mswati wesibili, lobekabusa lelive kusukela ngemnyaka wa 1840 kuze kube ngu 1868. Mswati bekatiwa njengenkhosi lebeyilwa timphi letinengi. Ngaphansi kwakhe, live laseSwatini landza labuya lahlangana laba munye. LamaSwati emdzabu leta nemakhosi akaDlamini, aba mdzibi munye nemaSwati lakhandvwa kulelive, lekwatiwa kutsi ngemakhandzambili, kanye nemaSwati lafika ngemuva.

Kufika kwalabamhlophe evenikati leningizimu Afrika, kwalitsintsa live lakaNgwane, nebantfu balo. EmaNgisi akuhlonipha kutiphatsa kwemaSwati ngemnyaka wa 1881, ngesikhatsi letinye tive temaAfrika betincotjwa ngalapha nangalapha. Loku kutiphatsa kwabuye kwagcizelelwa ngemnyaka wa 1884 emkhatsisini wemaSwati, emaNgisi, kanye nemaBhunu. Kwatsi ngemnyaka wa 1894, live lakaNgwane labekwa ngephansi kwelive lemaBhunu, kwodvwa abazange babe nahulumende lophelele. Loku kwagcina ngemnyaka wa 1899 lapho khona kwabhoboka imphi emkhatsisini wemaNgisi nemaBhunu. Naseyengcile lenamphi, nemaNgisi sekancobile, live lakaNgwane laba ngephansi kwemaNgisi kusukela nga 1903 kuze kube ngu 1968, nalitfola inkhululeko.


Mayelana neSwatini[hlela | edit source]

Umbuso weSwatini.

Lihubo lesive[hlela | edit source]

Nkulunkulu, mnikati wetibusiso temaSwati,
Síyatibonga tonkhe tinhlanhla;
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live, netintsaba, nemifula.
Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
Nguwe wedvwa Somandla wetfu.
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili;
Simise, usicinise, Simakadze.

Tifundza takaNgwane[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: Tifundza yeSwatini
Umbuso weSwatini districts: 1 Hhohho. 2 Lubombo. 3 Manzini. 4 Shiselweni.

ISwatini inetifundza letine: Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni. Batehlukanisa ngetinkhundla (55), batehlukanisa ngemiphakatsi.

District km² Bantfu (1997) Lídolôbha
1 Hhohho 3.569 262.203 éMbábáne
2 Lubombo 5.945 198.109 Siteki
3 Manzini 4.070 287.949 Manzini
4 Shiselweni 3.779 217.598 Nhlangano


Emadolôbha[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: Swatini lí-dolôbha
Emadolôbha.

Bantfu (2005):

EmaSwati[hlela | edit source]

Bantfu Umbuso weSwatini, FAO 2005 (bantfu: x 1.000).

Tilwimi[hlela | edit source]

Kúfúna intfo: siSwati & síNgísi

Kune tilwimi:

  • siSwati (letisemtsetfweni).
  • síNgísi (letisemtsetfweni).
  • síZulu. kúkhulúma: 76.000 bantfu.
  • síTsonga. kúkhulúma: 19.000 bantfu.

Lilangeni[hlela | edit source]

Lilangeni: 10 cents (2002).
  • 1 Lilangeni = 100 Cents.
  • Cents: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 100c.
  • Emalangeni: 1L, 2E, 5E, 10E, 20E, 50E, 100E, 200E.
  • ISO: SZL.
  • 1 Euro = 7,05 SZL (2007).
  • 1 USD = 9,54 SZL (2007).

Kufuna[hlela | edit source]

Kubopha[hlela | edit source]

Fauna & Flora[hlela | edit source]