Help:Multilingual word list

From Wikipedia

Welcome[hlela | edit source]

 • English: Welcome
 • Afrikaans: Welkom
 • IsiNdebele: Siyaalemukela
 • Northern Sotho: Kamogelo (noun) / Amogela (verb)
 • Sesotho: Kamohelo (noun) / Amohela (verb)
 • Setswana: Kamogelo (noun) / Amogela (verb)
 • SiSwati: Sondzela
 • Xitsonga: U amukeriwile (singular form) / Mi amukeriwile (plural form)
 • Tshivenda: Vho tanganedzwa (note that there should be a ^ symbol under the "t" in the second word) / Vho tanganedziwa kha *

(Welcome to *)

 • IsiXhosa: Ulwamkelo (noun) / Amkela (verb)
 • IsiZulu: Wamukelekile

Ukwemukela (noun) / Emukela (verb) Kinyarwanda: murakaza neza

Thank you[hlela | edit source]

 • English: Thank you
 • Afrikaans: Dankie
 • IsiNdebele: Ngiyabonga
 • Sesotho: Ke a leboha
 • Northern Sotho: Ke a leboga
 • Setswana: Ke a leboga
 • SiSwati: Siyabonga
 • Xitsonga: Inkomu
 • Tshivenda: Ndo livhuwa / Ro livhuwa
 • IsiXhosa: Enkosi
 • IsiZulu: Ngiyabonga

Kinyarwanda: Murakoze (prural) / Urakoze

 • English: Hello
 • Afrikaans: Goeiedag / Hallo
 • IsiNdebele: Lijhani
 • Sesotho: Dumela (singular) / Dumelang (plural)
 • Northern Sotho: Dumela (singular) / Dumelang (plural)
 • Setswana: Dumela (singular) / Dumelang (plural)
 • SiSwati: Sawubona
 • Xitsonga: Avuxeni
 • Tshivenda: Ndaa (male) / Aa (female)
 • IsiXhosa: Molo (singular) / Molweni (plural)
 • IsiZulu: Sawubona (singular) / Sanibonani (plural)

Goodbye[hlela | edit source]

 • English: Goodbye
 • Afrikaans: Totsiens
 • IsiNdebele: Usale kuhle (stay well) / Uhambe kuhle (go well)
 • Sesotho: Sala hantle (stay well) / Tsamaya hantle (go well)
 • Northern Sotho: Sala gabotse (stay well) / Sepela gabotse
 • Setswana: Sala sentle (stay well) / Tsamaya sentle (go well)
 • SiSwati: Sala kahle (stay well) / Hamba kahle (go well)
 • Xitsonga: Salani
 • Tshivenda: Kha vha sale zwavhudi
 • IsiXhosa: Sala kakuhle (stay well) / Hamba kakuhle (go well)
 • IsiZulu: Sala kahle (stay well) / Hamba kahle (go well)
 • Kinyarwanda: Urabeho, Murabeho (prural)

No smoking[hlela | edit source]

 • English: No smoking
 • Afrikaans: Rook verbode
 • IsiNdebele: Akubhenywa
 • Sesotho: Ha ho tsubiwe
 • Northern Sotho: Ga go kgogwe
 • Setswana: Ga go tsubiwe
 • SiSwati: Akubhenywa
 • Xitsonga: A ku dzhahiwi
 • Tshivenda: A hu dahiwi
 • IsiXhosa: Akutshaywa
 • IsiZulu: Akubhenywa

No entrance[hlela | edit source]

 • English: No entrance
 • Afrikaans: Geen ingang
 • IsiNdebele: Akungenwa
 • Sesotho: Ha ho kenwe
 • Northern Sotho: Ga go tsenwe
 • Setswana: Ga go tsenwe
 • SiSwati: Akungenwa
 • Xitsonga: A ku ngheniwi
 • Tshivenda: A hu dzhenwi
 • IsiXhosa: Akungenwa
 • IsiZulu: Akungenwa

Mind the step[hlela | edit source]

 • English: Mind the step
 • Afrikaans: Oppas vir die trap
 • IsiNdebele: Tjheja la ugadanga khona
 • Sesotho: Hlokomela setepisi
 • Northern Sotho: Hlokomela distepse
 • Setswana: Tlhokomela fa o gatang teng
 • SiSwati: Caphela sitebhisi
 • Xitsonga: Xiya-xiya xitepisi
 • Tshivenda: Vha vhone tshit^episi (^ under the preceding t)
 • IsiXhosa: Lumkela isinyuko
 • IsiZulu: Qaphela isitebhisi

Caution![hlela | edit source]

 • English: Caution!
 • Afrikaans: Pasop!
 • IsiNdebele: Yelela!
 • Sesotho: Hlokomela!
 • Northern Sotho: Ela tlhoko!
 • Setswana: Ela tlhoko
 • SiSwati: Caphela!
 • Xitsonga: Tivonele!
 • Tshivenda: Vha thogomele! (^ under the t)
 • IsiXhosa: Lumka!
 • IsiZulu: Qaphela!

Happy Birthday[hlela | edit source]

 • English: Happy Birthday
 • Afrikaans: Veels geluk met jou verjaarsdag
 • IsiNdebele - Ilanga elimnandi lamabeletho
 • Northern Sotho - Mahlatse letšatšing la matswalo
 • Sesotho - Letsatsi le monate la tswalo
 • SiSwati - Lusuku lwekutalwa loluhle
 • Xitsonga -Ndzi tlangela siku ro velekiwa
 • Tswana - Masego a Letsatsi la Matsalo
 • Tshivenda - Duvha la mabebo lavhudi (write with ^ under the d's)
 • IsiXhosa - Min'emnandi yokuzalwa
 • IsiZulu - Usuku lokuzalwa oluhle

Season's Greetings[hlela | edit source]

 • English: Season's Greetings
 • Afrikaans: Feesgroete
 • IsiNdebele: Izilokotho Ezihle Zamaholdeni
 • Sesotho: Ditakaletso tse Molemo
 • Northern Sotho: Ditumedišo tša Sehla sa Maikhutšo
 • Setswana: Ditumediso tsa setlha
 • Siswati: Tilokotfo letinhle kulesikhatsi semnyaka
 • Xitsonga: Mikateko ya Masiku yo Wisa
 • Tshivenda: Ni vhe na nwaha wavhu^di (^ add this symbol below the preceding letter)
 • IsiXhosa: Imibuliso Yelixesha Lonyaka
 • IsiZulu: Izilokotho Ezinhle Zamaholide

Merry Christmas[hlela | edit source]

 • English: Merry Christmas
 • Afrikaans: Geseënde Kersfees
 • IsiNdebele: Ukresimusi omnandi
 • Sesotho: Keresemese e monate
 • Northern Sotho: Mahlogonolo a Keresemose
 • Setswana: Masego a Keresemose
 • SiSwati: Khisimusi lomuhle
 • Xitsonga: A ku ve Khisimusi lerinene
 • Tshivenda: D^uvha l^a mabebo a Murena l^avhud^i (^ add this symbol below the preceding letter) / Ḓuvha ḽa mabebo a Murena ḽavhuḓi
 • IsiXhosa: Krisimesi emnandi
 • IsiZulu: Ukhisimusi omuhle
 • Kinyarwanda: Noheli nziza

Merry Christmas and a happy New Year[hlela | edit source]

 • English: Merry Christmas and a happy New Year
 • Afrikaans: Geseënde Kersfees en voorspoedige Nuwejaar
 • IsiNdebele: Ukresimusi omnandi nonyaka omutjha omuhle
 • Sesotho: Keresemese e monate le mahlohonolo a selemo se setjha
 • Northern Sotho: Mahlogonolo a Keresemose le ngwaga wo moswa wo monate
 • Setswana: Masego a Keresemose le Boitumelo mo Ngwageng o Mošwa
 • SiSwati: Khisimusi lomuhle kanye neMnyaka lomusha lonenjabulo
 • Xitsonga: A ku vi Khisimusi lerinene naswona a ku vi lembe lerintshwa lerinene
 • Tshivenda: D^uvha l^a mabebo a Murena na N.waha muswa zwavhud^i (^ or . add these symbols to the preceding letter)
 • IsiXhosa: Krisimesi emnandi nonyaka omtsha onamathamsanqa
 • IsiZulu: Ukhisimusi omuhle nonyaka omusha onenjabulo
 • Kinyarawansda: Noheli nziza n'umwaka mushya muhire