INyuvesi yase Ningizimu Afrika (UNISA)

From Wikipedia

iNyuvesi yase Ningizimu Afrika lephindze yatiwe ngeUNISA iyinyuvesi yaseNingizimu Afrika leyenta timfundvo tayo etinkundleni te inthanethi.[1] Leligama lelitsi UNISA lincishiselwe ku ( University of South Africa). Lenyuvesi yavulwa ngo 1873 kantsi yenta timfundvo telibanga lakhashane. [2]

Umlandvo[hlela | edit source]

Lenyuvesi yasungulwa eNingizimu Kapa njenge University of the Cape of Good Hope kantsi beyentelwe bantfu belibala lelimhlophe kutsi bakhone kufundza kanye nekuchumana nenyuvesi yase Cambridge ne Oxford.[3] Kutse ngekuhamba kwesikhatsi kwahlangana emanyuvesi lamabili, i Technikon SA kanye ne Vista. [4]

Luhla lwebantfu labafundze e Unisa labatiwako[hlela | edit source]


Tinkomba[hlela | edit source]