Inkhomo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

INKHOMO

Inkhomo silwane lesifuywako lokutfolakala kuso inyama,lubisi kanye sikhumba lokwentiwa ngaso lokunyenti lokufaka ekhatsi ticatfulo nemajobo

Inkhomo lebitwa ngeliNguni leluhlobo lwetive tentinhlanga tebeNguni

umlandvo[hlela | edit source]

Inkhomo ifuywe mhlaba wonkhe, futsi kwacala ndvulondvulo kwekutsi ifuywe. bantfu bekucala kufuya tinkhomo tive te-Afrikha lesetineminyaka letinkhulungwane letilishumi (10 000) tacala kuyifuya. intfo yayenta bantfu bafuye tinkhomo ngiko lokuba nelubisi kwato nanekutsi tinenyama, futsi tinjalo nje tinemandla ekusebenta. betisetjentiswa nekulimeni nekudvonseni umtfwalo. tive temaLawu tona betiyigibela inkhomo njengemuntfu agibele lihhashi

umGibhithe ubonakala kulomdvwebo wakadzeni alima ngenkhomo
kulomdvwebo kubhulwa mabele kusetjentiswa tinkhomo

sive Gibhithe eminyakeni letinkhulungwane letiyimfica leyengcile besifuye tinkhomo. bekusenga, tidvonsa nemitfwalo tiphindze tilime etindzaweni letikhashane. loku kubonakala khona emibhalweni yemaGibhithe yakadzeni. Njengoba iGibhithe ilugwadvule nje ngaphandle kwetindzawo letisondzelene iNayili umfula, tinkhomo betisetjentiswa kakhulu nakuyiwa etindzaweni letikhashane.

bokhokho betive tebeNguni batsi nabehla ngeminyaka yabo 600 bewusa i Afrikha bebafuyile nabo. letinkhomo bebatifuyile lamuhla setatiwa ngemaNguni.


Kubaluleka kwenkhomo emasikweni nemihambo[hlela | edit source]

tinkhomo temaNguni letitfolakala etiveni tebeNguni lokumaZulu, maSwati,maXhosa nemaNdebele

Inkhomo ibaluleke kakhulu kumhambo wetive letinyenti.

Kulobola

Kulobola lisiko letive te-Afrikha lapho khona umkhwenyana nebakubo bakhipha tinkhomo bakhiphela intfombi labafuna kuyenta umfati. lilobolo-ke libalwa ngetinkhomo. tinkhomo kufneka letilishumi lokutsiwa emabheka bese kuba yinkhomo yelugege kanye insulamnyembeti.

Umsebenti wemadloti

Inkhomo isebenta kakhulu uma umuntfu ente umsebente walabaphansi, umsebenti wayo kudliwa. silwane lekusetjentiswa titfo taso yimbuti, bese kutsi inkhomo bantfu badle nje. nakuleminye imisebenti njengemishado, imingcwabo inkhomo kuhlatjwa yona kute bantfu badle inyama.

Inkhomo nemnotfo[hlela | edit source]

Cishe tonkhe tive te-Afrikha betincike kakhulu enkhomeni. umuntfu abebonakala kunjinga kwakhe ngelinani letinkhomo abenalo. lonetinkhomo letinyenti bekunguye anjingile. tinkhomo bekunguyona ndlela yekuhweba futsi, umuntfu abebhadalwa ngetinkhomo emva kwekwenta umsebenti. nanamuhla tinyanga netangoma tisatsi natikwelapha tibite ngenkhomo, kepha setisho imali kwekutsi inkhomo ingumalini.

Ibaluleke kakhulu inkhomo ngoba kunyenti lokutfolakala kuyo. kuphuma lubisi lolwenta tintfo letinyenti, kuphuma sikhumba lesishukwako kuyekwentiwa tintfo letinyenti ngaso kuphindze kuphume inyama letsengiswakho nayo.