Kuhlelwa kwelulwimi

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

kuhlelwa kwelulwimi.

Lena yindlela lekhomba kutsi lulwimi lusetjentiswa njani. Lulwimi nelulwimi lunemitsetfo yalo. Kute-ke lungamoseki lulwimi kwacala kutsi bantfu bafundze imitsetfo lelawula lulwimi.