Letingesimilo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Imfene ayilulahli lukhobo lwayo

umuntfu akagucuki kuloko langiko

  • Likhiwa lelihle ligcwala tibungu

intfombi lenhle ivama kugila timanga ekutiphatseni.