Lubhalojikelele

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Lubhalojikelele, lena yindlela yekubhala leyatiwa kuto tonkhe tilwimi lesita kwekutsi umuntfu akwati kufundza nekuphimisa imisindvo yanoma nguluphi lulwimi.

Lubhalojikelele lwesiSwati[hlela | edit source]

Ínyama
110 g
umsindvo sibonelo lubhalojikelele
mp P Ph mb