Jump to content

Sandra Prinsloo

From Wikipedia

Sandra Prinsloo, (watalwa 15 mabasa 1947) uphindze atiwe ngekutsi ngu Sandra Prinzlow, ungumlingisi wemafilimu eNingizimu Afrika lowatiwa pheceleti nga Kate Thomson efilimini langa 1980 I The Gods Must Be Crazy.

Prinsloo uphindze walingisa emafilimini lamanyenti e South African kumabonakudze Kanye nasesiteji .

Ngo 1985, Prinsloo Kanye na John Kani benta babukeli kutsi basukume bahambe lapho bebabukela khona adla indzima ya Miss Julie. Lapha Prinsloo walingisa umfati wemlungu afuna kuba sematsandvweni Kanye nemuntfu lomnyama. Lomdlalo waba nguwekucala ngesikhatsi selubandlululo lapho khona umfati wemlungu wacabuzana nemuntfu lomnyama .[1]

Kufundza[hlela | edit source]

Uneticu te B.A. (Hons) latitfole e Nyuvesi yase Pitoli.[2]

Emafilimu lawentile[hlela | edit source]

 • Soweto Green (1995)
 • The Prince of Pretoria (1993)
 • In the Name of Blood (1990)
 • Quest for Love (1988)
 • Jewel of the Gods (1989)
 • The Outcast (1984)
 • Claws (1982)
 • The Gods Must Be Crazy (1980)
 • Listen to My Story (1976)
 • Target of an Assassin (1976)
 • Deadly Jaws (1974)-as Sandra Prinzlow

emaReferensi[hlela | edit source]

 1. Historical play in South Africa
 2. https://web.archive.org/web/20110901215042/http://www.whoswhosa.co.za/ Sandra Prinsloo Retrieved 29 December 2012

Letinye tichumaniso[hlela | edit source]