Oldest pages

Zuba ku: navigation, sesha

The following data is cached, and was last updated 18:20, 17 Bhimbidvwane 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. LeMhlanga‏‎ (10:06, 10 Lweti 2007)
 2. Emhlahlweni‏‎ (01:14, 4 iNdlovana 2008)
 3. Emasiko nemihambo‏‎ (17:12, 6 iNdlovu 2008)
 4. Mhlongamvula‏‎ (04:59, 3 iNhlaba 2008)
 5. Umlumbi‏‎ (06:23, 3 iNhlaba 2008)
 6. Emalangeni‏‎ (10:05, 13 iNgci 2008)
 7. Lubhalojikelele‏‎ (04:27, 27 iNyoni 2008)
 8. Libandla lemaWeseli‏‎ (07:44, 8 Lweti 2008)
 9. Taga‏‎ (09:59, 3 iNdlovu 2009)
 10. Tibongo temakhosi‏‎ (08:35, 24 Mabasa 2009)
 11. Tibhidvo‏‎ (07:07, 1 iNgci 2009)
 12. Tinhlobo tetinkondlo‏‎ (07:18, 1 iNgci 2009)
 13. Letiphatselene nemphilo yasekhaya‏‎ (07:37, 1 iNgci 2009)
 14. Ingcokelela yetaga‏‎ (07:45, 1 iNgci 2009)
 15. Letingekukhutsala‏‎ (08:00, 1 iNgci 2009)
 16. Letinika Litsemba‏‎ (08:05, 1 iNgci 2009)
 17. Letingesimilo‏‎ (08:24, 1 iNgci 2009)
 18. Inkondlosililo‏‎ (17:53, 1 iMphala 2009)
 19. Garrett Rhodes‏‎ (01:07, 8 iNgongoni 2009)
 20. Tenhlakanipho‏‎ (17:23, 14 iNhlaba 2010)
 21. Emjikelweni‏‎ (02:33, 26 iMphala 2010)
 22. Tilwane‏‎ (07:05, 11 Lweti 2010)
 23. Tibongo temachawe‏‎ (08:36, 17 Lweti 2010)
 24. Tibongo temajaha‏‎ (08:46, 17 Lweti 2010)
 25. Timila‏‎ (22:17, 28 iNdlovana 2012)
 26. Thwala‏‎ (20:29, 4 iNyoni 2012)
 27. Yvulu‏‎ (20:32, 4 iNyoni 2012)
 28. Kuhlelwa kwelulwimi‏‎ (08:13, 12 Bhimbidvwane 2013)
 29. Umntfwanenkhosi‏‎ (12:39, 14 Bhimbidvwane 2013)
 30. Tibongo‏‎ (12:50, 14 Bhimbidvwane 2013)
 31. Luphiko lwemSebenti wetiLwimi taVelonkhe‏‎ (16:32, 7 iNdlovu 2013)
 32. Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati‏‎ (16:37, 7 iNdlovu 2013)
 33. Tony Tsabedze Thulani‏‎ (16:51, 7 iNdlovu 2013)
 34. INdlóvana‏‎ (18:00, 7 iNdlovu 2013)
 35. ÍNdlovu‏‎ (18:00, 7 iNdlovu 2013)
 36. Mábasa‏‎ (18:01, 7 iNdlovu 2013)
 37. ÍNkhwekhwéti‏‎ (18:01, 7 iNdlovu 2013)
 38. ÍNhlaba‏‎ (18:01, 7 iNdlovu 2013)
 39. Khólwáne‏‎ (18:02, 7 iNdlovu 2013)
 40. Lídvúba‏‎ (18:03, 7 iNdlovu 2013)
 41. Ínyangá‏‎ (18:04, 7 iNdlovu 2013)
 42. Emalanga‏‎ (18:07, 7 iNdlovu 2013)
 43. 25 Mábasa‏‎ (18:08, 7 iNdlovu 2013)
 44. SíFulentji‏‎ (18:08, 7 iNdlovu 2013)
 45. 2005‏‎ (18:10, 7 iNdlovu 2013)
 46. Inhlatfu‏‎ (18:10, 7 iNdlovu 2013)
 47. Waterford Kamhlaba‏‎ (18:33, 7 iNdlovu 2013)
 48. Sipanishi‏‎ (18:33, 7 iNdlovu 2013)
 49. IMelika‏‎ (18:34, 7 iNdlovu 2013)
 50. SíJalimáne‏‎ (18:34, 7 iNdlovu 2013)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)