File list

Zuba ku: navigation, sesha

This special page shows all uploaded files.

File list
 
Lusuku Ligama Thumbnail Size Umuntfu Description
19:27, 18 iNdlovana 2014 Coat of arms of South Africa.png (file) 18 KB Bobbyshabangu  
18:43, 8 Lweti 2013 Robert Trunz.jpg (file) 76 KB Bobbyshabangu this is a licence free photograph permitted by the owner to be used on Wikipedia Commons and any projects of the Wikimedia foundation.
09:08, 28 iNkhwekhweti 2008 200px-Bhuza.jpg (file) 21 KB Madudula lesi sitfombe sengonyama sobhuza lowabusa emaswati kusukela nga 1921 kwadzimate kwaba ngu 1986
00:58, 11 Lweti 2007 CIDA logo.gif (file) 2 KB Kanon6996 CIDA City Campus
13:12, 11 iMphala 2007 Chaka.jpg (file) 7 KB Kanon6996 Chaka (book) by Thomas Mofolo.
23:24, 12 iNhlaba 2007 UDHR-siSwati language.gif.jpg (file) 77 KB Kanon6996 UDHR-siSwati_language.gif.jpg (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS in siSwati)