Jump to content

Tshekedi Khama II

From Wikipedia

Tshekedi Stanford Khama ( 9 Inhlaba 1958) ungusopolitiki wase Botswana. Nyalo ulilunga lePhalamende laseSerowe West, lelimele i-Botswana Patriotic Front.

Umlandvo Wekuphila[hlela | edit source]

Khama ungulomunye webantfwana labane bemengameli wekucala waseBotswana, Seretse Khama kanye naRuth Williams Khama, futsi ungumnakabo lobekangumengameli Ian Khama.

Umsebenti wetembusave[hlela | edit source]

Khama wakhetfwa kutsi abe lilunga leSigungu saVelonkhe eSerowe North West elukhetfweni lwanga-2008 njengelilunga le-Botswana Democratic Party (BDP). Waphindze wakhetfwa nga-2009 na-2014. Kusukela nga-2012 kuya ku-2018 bekayindvuna yeMvelo, Kulondvolotwa, Imitfombo yemvelo kanye Netekuvakasha. Ngemnyaka wa 2018, Mengameli Mokgweetsi Masisi wambeka kutsi abe yiNdvuna Yekuniketwa Kwemandla kweBantfu Labasha, Temidlalo kanye Nekutfutfukiswa Kwemasiko.[1]

Ngaphambi kwelukhetfo lwanga-2019, washiya i-BDP wajoyina i-Botswana Patriotic Front (BPF), futsi bekangulomunye webantfu labatsatfu labakhetfwe yi-BPF.[2]

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

  1. Tshekedi unhappy with Masisi decision Weekend Post, 17 December 2018
  2. Tshekedi Khama resigns from Botswana Democratic Party SABC News, 27 September 2019