Umjovo i-Meningococcal

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Umjovo i-Meningococcal kushiwo noma ngukuphi kusuleleka ngetifo lokusetjentiselwa kuvikela sifo i-Neisseria meningitidis.[1] Tinhlobo letehlukene tiyasebenta kwelapha lokunye noma tonkhe letinhlobo te-meningococcus: A, C, W135, ne Y. Lomjovo ube yimphumelelo kulokusemkhatsini wa-85 na 100% lokungenani iminyaka lemibili.[1] Ubangela kwehla kwemenenjayethisi nesepsis ebantfwini lapho usetjentiswa kakhulu khona.[2][3] Bavamise kuwuniketwa ngemjovo emsipheni noma ngaphansi kwesikhumba.[1]

Inhlangano Yetemphilo Mhlabawonkhe incoma kwekutsi emave lanemazinga lalinganene noma laphakeme etifo noma laba nekubhebhetseka njalo kwetifo kufanele ahlale ajova.[1][4] Emaveni lanebungoti lobuphansi betifo, kuphakanyiswa kwekutsi emacembu lasengotini kakhulu kufanele ajovwe.[1] Kulolo luchungechunge lwemenenjayethisi e-Afrika imitamo yekugoma bonkhe bantfu labaneminyaka lesemkhatsini wamunye kuya kumashumi lamatsatfu ngemjovo we-meningococcal A conjugate kuyachubeka.[4] EKhananda nase United States lomjovo ube yimphumelelo kuto tonkhe tindlela letine letinconyiwe tebantfwana labasemkhatsini nalabanye labasebungotini lobukhulu.[1] Uyadzingeka kubantfu labatsatsa luhambo loluya eMecca bentela i-Hajj.[1]

Kuphepha kuhle kakhulu. Labanye beva buhlungu bese baba bovu nabajovile.[1] Kuwusebentisa nawukhulelwe kubonakala kuphephile.[4] Kuyaye kube nemiphumela yekugula lokubangelwa yi-aleji kumadonsi langaphansi kwesigidzi sinye.[1]

Umjovo wekucala we-meningococcal wacala kutfolakala ngabo-1970.[5] Useluhleni Lwemitsi Lebalulekile Lwetinhlangano Tetemphilo Mhlabawonkhe, umitsi lobaluleke kakhulu ledzingekako kuluhlelo lolusisekelo lwetemphilo.[6] Tindleko tawo ewoliseli ubita 3.23 na 10.77 USD ngelidosi ngalinye nga-2014.[7] E-United States ubita 100 kuya ku-200 USD umjovo.[8]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "Meningococcal vaccines: WHO position paper" (PDF). Weekly epidemiological record. 47 (86): 521-540. Nov 2011. PMID 22128384.
  2. Patel, M; Lee, CK (25 January 2005). "Polysaccharide vaccines for preventing serogroup A meningococcal meningitis". The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): CD001093. PMID 15674874.
  3. Conterno, LO; Silva Filho, CR; Rüggeberg, JU; Heath, PT (19 July 2006). "Conjugate vaccines for preventing meningococcal C meningitis and septicaemia". The Cochrane Database of Systematic Reviews (3): CD001834. PMID 16855979.
  4. 4.0 4.1 4.2 "Meningococcal A conjugate vaccine: updated guidance, February 2015" (PDF). Weekly epidemiological record. 8 (90): 57-68. 20 Feb 2015. PMID 25702330.
  5. Barrett, Alan D.T. (2015). Vaccinology : an essential guide. p. 168. ISBN 9780470656167.
  6. "WHO Model List of EssentialMedicines" (PDF). World Health Organization. October 2013. Retrieved 22 April 2014.
  7. "Vaccine, Meningococcal". International Drug Price Indicator Guide. Retrieved 6 December 2015.
  8. Hamilton, Richart (2015). Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition. Jones & Bartlett Learning. p. 315. ISBN 9781284057560.