User talk:Bobbyshabangu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sawubona[edit source]

Welcome to Wikipedia siSwati, I'm happy you are here. I hope you enjoy helping this project. Thanks for your time and your contributions.

Ngiyabonga, umngani, ube neluhambo loluphephile. Jatrobat (talk) 21:50, 20 iNhlaba 2013 (UTC) --Jatrobat (talk) 21:50, 20 iNhlaba 2013 (UTC)

Ashin Wirathu[edit source]


'''Ashin Wirathu''' ngu [[Monk]] aphindze abe ngumholi wetemphefumulo kunkolo nasetinshumayelweni tekungahlangani ngekwenkolo yemaIslam (kakhulukati kwinkolo yekungahlangani neba Bengali) ,emacembu emaIslam ase [[Burma]] ambita nga Bin Laden ngobe kukholelwa kutsi nguye lowasusa lelutfutfuva lelatiwa ngekutsi i [[anti-Bengali Movement]] ngetintfo bekatikhuluma , nanobe atsi ishumayela kutfula .

Wirathu watalwa ngo 1968 ngase Mandalay . wayekela sikolo aneminyaka lengu 16 wabese uyoba i Monk . ngo 2001 , wabese utibandzakanya ne [[969 Movement]] . ngemuva kweminyaka lemibili ngo 2003 wabese uyagwetjwa iminyaka lengu 25 ngetinshumayelo takhe , kodvwa wakhishwa ngo 2010 kanye naletinye tiboshwa tepolitiki , kusukela tingucuko tembuso tango 2011 , beka chubeka ngetinshumayelo takhe ku [[YouTube]] kanye nakuletinye tindzawo tekuchumana ngabongcondvomshini ,kusukela aphume ejele Waruthi ubuyele ekushumayeleni . labanyenti bakholelwa kutsi tinshumayelo takhe ngito letasusa lelitfutfuva lelabakhona emkhatsini webenkolo yema Buddha kanye nema Muslim endzaweni yase Rakhine ,lapho kwafa khona bantfu labangu 12 kwatsi labangu 500 baduka . 


Wirathu wahola litsimba labo Monk e Mandalay ngo September 2012 kumkhankaso wandvunankulu Thein Sein lovusa lusinga kutsi 
bantfu beluhlobo lwema Bengali bacoshelwe eveni lesitsatfu . emva kwenyanga kwavuka litfutfuva endzaweni yase Rakhine . Wirathu 
waphika letinsolo kutsi tibangwe ngulelitfutfuva lelisuke edolobheni lase [[Burma]] endzaweni yase [[Meiktila]] . lapho khona impikiswano ngeligolide yabese iba yinkulu yabanga kutsi bantfu batitapele baphindze bashise titolo, tindlu kanye nema Mosque
kulo lonke lidolobha .


Wirathu uphindze agagulwe ebhukwini letindzaba temhlaba lelatiwa ngekutsi i [[Time Magazine]] njenge "Buso Benkolo yemaBuddha leletsa kwetfuka" mhlaka 20 inhlaba 2013. ucashunwa kulelibhuku atsi " ungagcwala kulunga nelutsandvo kodvwa angeke ulale eceleni nenja lehlanyako" , asho lamagama awabhekise kuma Muslim "ngibabita ngemahlongandlebe ngobe bavana neludlame , Wirathu wakhuluma lamagama kwinkulumompikiswano ngemuva kwenshumayelo yakhe ." uma sibutsakatsaka, live letfu litoba lema Muslim " waphindze washo lamagama ." labanye bantfu abawavisisi lamagama lashiwo ngulelibhuku i [[Time Magazine]] , bawabona njengemhlamba kwinkolo , bakholelwa kutsi inkolo yebu Buddha ihlokolota ludlame" kusho Dkt. Yan Myo Thein losati kwetembangave .

==References==
{{reflist}}

==See also==
* [[2013 Burma anti-Muslim riots]]
* [[969 Movement]]
* [[Islamic terrorism]]

==External links==
*[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2146000,00.html#ixzz2WqicKHQA The Face of Buddhist Terror]

{{Persondata <!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]]. -->
| LIGAMA          = Wirathu
| LAMANYE EMAGAMA AKHE   =
| INCAZELO LEMFISHANE   = Buddhist Monk
| UMNYAKA WEKUTALWA    = 1968
| INDZAWO LATALELWA KUYO  = Mandalay, Myanmar
| UMNYAKA WEKUFA      =
| INDZAWO LAFELA KUYO   =
}}


[[Category:1968 births]]
[[Category:Critics of Islam]]
[[Category:Burmese people]]
[[Category:Burmese prisoners and detainees]]
[[Category:Buddhist religious leaders]]
[[Category:Burmese Buddhist monks]]
[[Category:Theravada Buddhist monks]]
[[Category:Living people]]
[[Category:Opposition to Islam in Burma]]

Re:Editing wiki[edit source]

Hello Bobbyshabangu, I'm not a swati speaker, sorry, but I`ll help you in the wiki edition the best that I can, of course. I am busy these days, don't worry about that, I'll work as soon as I can in your articles. Thanks for your contributions. Regards.—Jatrobat (talk) 18:43, 18 iMphala 2013 (UTC)

Hi -jatrobat (talk) thanks for the respond, i think i need to work around the referencing first and the area of my concern is that even if i do reference and put a reflist , my referencing comes out with an error, hope you'll help me through that - Bobbyshabangu (talk) 03:11 21 iMphala 2013 (UTC)

VisualEditor coming to this wiki[edit source]

Hello. Please excuse the English. :)

Because you seem to be one of the busiest editors here, I just wanted to let you know personally that VisualEditor is coming to this project on December 2, 2013. In case yo uare not already familiar with it, VisualEditor is software in development to allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax (like typing [[ to start a link). It is already available and in use on some Wikipedia projects. Please see mw:Help:VisualEditor/FAQ for more information.

When this software arrives, you will have the option to use it or to use the current wikitext editor. When you press “edit”, you will get the new VisualEditor software. To use the wikitext editor, you can press “edit source”. For more information about how to use VisualEditor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

We hope that this software will be useful to people in the Swazi community. If you find any problems, please let us know either at Bugzilla (see report the issue in bugzilla) in the "VisualEditor" product or on the central feedback page on mediawiki.org. Once VisualEditor is made available, if there are any urgent problems, like an unexpected bug suddenly causing widespread severe problems, please e-mail James Forrester, the Product Manager, at jforrester@wikimedia.org for immediate attention.

If you have any time to pitch in, we would also appreciate help with translation with the pages about VisualEditor here and on MediaWiki.org, and its user interface. To translate the user interface, start by creating an account at TranslateWiki. Once your account request is approved, all you need to do is select your language from this list. This will give you a list of individual lines and paragraphs. The English original will be on one side, with the option to “edit” on the other. Pressing “edit” will open an edit window where you can work.

The User Guide is another important document. To translate this, simply go to the MediaWiki.org page, and select “translate this page”. Your language should be available from the drop-down menu on the right. If you want to help with translations and would like to talk about how, please leave a message for me on my talk page.

Thank you, and happy editing! :) Thanks for your contributions to the Swazi project! --Mdennis (WMF) 19:31, 15 Lweti 2013 (UTC)

Hi Mdennis (WMF) (talk), thanks for this information, I'm sure gona take a look and utilize VisualEditor when it comes around,Bobbyshabangu talk

Infoboxes[edit source]

Hi, I answered you on the Afrikaans Wikipedia. I am not an expert, but that is how I usually create boxes. Winstonza (talk) 12:43, 4 iNkhwekhweti 2014 (UTC)

Thanks Winstonza i'll check it now now Bobbyshabangu (talk) 12:53, 4 iNkhwekhweti 2014 (UTC)
I also made a simple box for you to use for any info box: Template:Simple box. I just can't get the info on the left tot flush left. Winstonza (talk) 14:50, 4 iNkhwekhweti 2014 (UTC)
You are a star , thank you Bobbyshabangu (talk) 14:54, 4 iNkhwekhweti 2014 (UTC)

Greetings and translation request into SiSwati for Radio Studio 54 Network[edit source]

Good Evening from Italy,

i write you for a little translation request, if is possible to translate Radio Studio 54 Network into SiSwati language, this is a Calabrian and Southern Italian Radio Station, also following in the World (for Calabrian Diaspora and other People) thank to the webcast and webtv (this last form January 2014). For change i translate an article of your interest into italian, french, spanish and other neolatin languanges in my knowleges (also my sicilian-based dialect). I take best wishes and many thanks for your collaboration. Only 10 minuts for a little stub. --Lodewijk Vadacchino (talk) 19:59, 12 iNkhwekhweti 2014 (UTC)--Lodewijk Vadacchino (talk) 19:59, 12 iNkhwekhweti 2014 (UTC)

Thanks for the request I'll translate the article before end of the week and you can do the Indlu yeSatyagraha for me, Bobbyshabangu (talk) 05:09, 13 iNkhwekhweti 2014 (UTC)
Hi, done! Casa museo Satyagraha, soory for the delay for write you..i translate this the 13 may..when you wont u can translate the radio, and re-ask a new translation.--Lodewijk Vadacchino (talk) 21:13, 17 iNkhwekhweti 2014 (UTC)

Sysop[edit source]

Hello Bobbyshabangu, I'm sorry for the delay in my response. Congratulations on your appointment as administrator of this wiki, I wish you luck in your performance. Greetings.--Jatrobat (talk) 16:38, 24 Mabasa 2017 (UTC)

Thanks Jatrobat (talk) Bobbyshabangu talk 21:26, 27 Mabasa 2017 (UTC)

New templates[edit source]

Hi Bobby, so far there have been two main templates created by User:Theklan - Template:Geo and Template:Umuntfu. If you edit those two templates and replace the English terms, they will apply to everywhere the template is used. Here's an example of some changes. Greenman (talk) 12:04, 20 Kholwane 2018 (UTC)

Thanks User:Greenman. You can translate everything from Umuntfu template here better: Template:Umuntfu/ss. -Theklan (talk) 12:08, 21 Kholwane 2018 (UTC)
This change has undone all the translations we've been working on. I've followed up on the best way to get them back. Greenman (talk) 19:02, 21 Kholwane 2018 (UTC)

Common.css and common.js[edit source]

Hello! You need to copy this things:

MediaWiki:Common.js

/**
 * Collapsible tables
 *
 * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
 *
 * @version 2.0.3 (2014-03-14)
 * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
 * @author [[User:R. Koot]]
 * @author [[User:Krinkle]]
 * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
 * is supported in MediaWiki core.
 */

var autoCollapse = 2;
var collapseCaption = 'ezkutatu';
var expandCaption = 'erakutsi';
var tableIndex = 0;

function collapseTable( tableIndex ) {
  var Button = document.getElementById( 'collapseButton' + tableIndex );
  var Table = document.getElementById( 'collapsibleTable' + tableIndex );

  if ( !Table || !Button ) {
    return false;
  }

  var Rows = Table.rows;
  var i;
  var $row0 = $(Rows[0]);

  if ( Button.firstChild.data === collapseCaption ) {
    for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
      Rows[i].style.display = 'none';
    }
    Button.firstChild.data = expandCaption;
  } else {
    for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
      Rows[i].style.display = $row0.css( 'display' );
    }
    Button.firstChild.data = collapseCaption;
  }
}

function createClickHandler( tableIndex ) {
  return function ( e ) {
    e.preventDefault();
    collapseTable( tableIndex );
  };
}

function createCollapseButtons( $content ) {
  var NavigationBoxes = {};
  var $Tables = $content.find( 'table' );
  var i;

  $Tables.each( function( i, table ) {
    if ( $(table).hasClass( 'collapsible' ) ) {

      /* only add button and increment count if there is a header row to work with */
      var HeaderRow = table.getElementsByTagName( 'tr' )[0];
      if ( !HeaderRow ) {
        return;
      }
      var Header = table.getElementsByTagName( 'th' )[0];
      if ( !Header ) {
        return;
      }

      NavigationBoxes[ tableIndex ] = table;
      table.setAttribute( 'id', 'collapsibleTable' + tableIndex );

      var Button   = document.createElement( 'span' );
      var ButtonLink = document.createElement( 'a' );
      var ButtonText = document.createTextNode( collapseCaption );
      // Styles are declared in [[MediaWiki:Common.css]]
      Button.className = 'collapseButton';

      ButtonLink.style.color = Header.style.color;
      ButtonLink.setAttribute( 'id', 'collapseButton' + tableIndex );
      ButtonLink.setAttribute( 'href', '#' );
      $( ButtonLink ).on( 'click', createClickHandler( tableIndex ) );
      ButtonLink.appendChild( ButtonText );

      Button.appendChild( document.createTextNode( '[' ) );
      Button.appendChild( ButtonLink );
      Button.appendChild( document.createTextNode( ']' ) );

      Header.insertBefore( Button, Header.firstChild );
      tableIndex++;
    }
  } );

  for ( i = 0; i < tableIndex; i++ ) {
    if ( $( NavigationBoxes[i] ).hasClass( 'collapsed' ) ||
      ( tableIndex >= autoCollapse && $( NavigationBoxes[i] ).hasClass( 'autocollapse' ) )
    ) {
      collapseTable( i );
    }
    else if ( $( NavigationBoxes[i] ).hasClass ( 'innercollapse' ) ) {
      var element = NavigationBoxes[i];
      while ((element = element.parentNode)) {
        if ( $( element ).hasClass( 'outercollapse' ) ) {
          collapseTable ( i );
          break;
        }
      }
    }
  }
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createCollapseButtons );

/**
 * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
 *
 * Maintainers: TheDJ
 */
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
	var $element,
		autoCollapseThreshold = 2;
	$.each( $collapsibleContent, function (index, element) {
		$element = $( element );
		if ( $collapsibleContent.length > autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
			$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
		} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
			if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
				$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
			}
		}
	} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

And this in MediaWiki:Common.css

/* Geographical coordinates defaults. See [[Template:Coord/link]]
  for how these are used. The classes "geo", "longitude", and
  "latitude" are used by the [[Geo microformat]].
 */
.geo-default, .geo-dms, .geo-dec { display: inline; }
.geo-nondefault, .geo-multi-punct { display: none; }
.longitude, .latitude       { white-space: nowrap; }

Administrator rights[edit source]

Hi Bobbyshabangu, congratulation for your Admin. right. Do not forget to ask again in 3 months. Regards. DARIO SEVERI (talk) 09:43, 24 iNgci 2018 (UTC)

Hi DARIO SEVERI, Thanks for granting me administration rights for this Wikipedia for a period of 3 months. Do you know why am I not given permanent admin rights for this Wikipedia like the 2 other admins here? Bobbyshabangu talk
Hi Bobbyshabangu, It was not me who gave you administrative rights, who gave you was a Steward. Currently in small Wikipedia, like this one, it is initially given for a small period of time, with a new renovations usually it is extended by 6 months. Permanent rights are very rare in small Wikipedia. Best regards. DARIO SEVERI (talk) 11:23, 24 iNgci 2018 (UTC)

deletion request[edit source]

Hi Bobbyshabangu,

May I kindly request you to delete my user page as I placed a deletion tag on it three weeks ago and noone seems to have noticed yet? Thanks very much & best regards --Dealerofsalvation (talk) 15:28, 23 iNyoni 2018 (UTC)

Hello dear Bobbyshabangu, this should be the link to actually delete it: [1]. Thanks & best regards --Dealerofsalvation (talk) 12:59, 21 iMphala 2018 (UTC)
Has been done by a global sysop now. Best regards --Dealerofsalvation (talk) 19:52, 28 iMphala 2018 (UTC)
Why do you want your profile to be deleted? Bobbyshabangu talk 04:48, 29 iMphala 2018 (UTC)

Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 00:47, 7 iNyoni 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 18:56, 20 iNyoni 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 15:11, 4 iMphala 2019 (UTC)

Face mask[edit source]

Greetings, Bobby! As I don't speak siSwati (just help out on small African language WPs lacking admins and regular editors), I ask your help on a newly created page, Face mask. (I previously removed an external link to a commercial web page, and possible some content was copied from there?) My main concern is that the content be reliable and have at least one authoritative source, preferably linked to a web page, for reference. If you'd move the page to a siSwati name, the Wikidata item from other wikis has protective face mask, which is closer to the point. Cheers! -- Deborahjay (talk) 12:35, 24 iMphala 2020 (UTC)

Sure I'll work on it ( I see it's in isiZulu) but no worries, I'll translate it to SiSwati.Bobbyshabangu talk 18:52, 24 iMphala 2020 (UTC)