Jump to content

ÉButjwána

From Wikipedia
Umjeka weButswana.
IButswana (lokubovu).

ÉButjwána, iButswana. SiNgisi: Botswana (Bechuanaland).

Mayelana neButswana[hlela | edit source]

Umlandvo[hlela | edit source]

IButswana live lendzabuko lebeTswana kusukela kadzeni. Eminyakeni yabo 1800 betswana bahlushwa ngemaNdebele akaMzilikazi, kantsi ngaso leso sikhatsi emaBhunu abesafudvuke adzimate afika khona eveni lebatswana futsi simo sesishuba emkhatsini wawo netinhlanga tebeTswana.Ngemnyaka wa 1885 iNgilandi yakhoselisa ibutswana ngephasi kweliphiko layo. Kwatsi nga-1966 yatfola tibuse.

Tifundza nemadolobha[hlela | edit source]

Tifundza.

Tifundza[hlela | edit source]

  1. Central.
  2. Ghanzi.
  3. Kgalagadi.
  4. Kgatleng.
  5. Kweneng.
  6. North East.
  7. North West (2001, Chobe kunye Ngamiland).
  8. South East.
  9. Southern.

Emadolobha[hlela | edit source]

Emadolobha.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]