Íncwadzí

From Wikipedia
Tíncwâdzi.

Íncwadzí. Incwadzi ngumculu wemaphepha lonemcondvo munye lohlanganisiwe kute kwedluliswe umyaleto lotsite.

Inhloso[hlela | edit source]

  • Kufundzisa.
  • Kwatisa.
  • Kuchitsisa situnge kanye.
  • Nekulondvolota.

Tinhlobo tetíncwâdzi[hlela | edit source]

Kúfúna[hlela | edit source]