Jump to content

Agostinho Neto

From Wikipedia

António Agostinho da Silva Neto (17 September 1922 - 10 September 1979) bekangusopolitiki wase-Angola futsi angumbhali wetinkondlo. Bekangumengameli wekucala wase-Angola kusukela ngo-1975 kuya ku-1979, ngemuva kwekuhola i-Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) empini leyenta kutsi batfole inkululeko (1961-1974). Wahola i-MPLA emphini yembango (1975-2002) waze washona. Uphindze atiwe ngemisebenti yakhe yekubhala, utsatfwa njengembongi ledvumile yase-Angola. Lusuku lwakhe lwekutalwa lugujwa njengeLusuku Lwemachawe Esive, liholide lemphakatsi e-Angola.