Jump to content

Arnold Schwarzenegger

From Wikipedia


Arnold Alois Schwarzenegger ( 1947) ungumdlali wase-Austria kanye naseMelika, usomabhizinisi, umdlali wemafilimu, sopolitiki, kanye nemdlali wemtimba losatsetse umhlalaphansi lowatiwa kakhulu ngendzima yakhe kumafilimu lanemandla. Bekaphetse hulumede wesi-38 waseCalifornia kusukela nga-2003 kuya ku-2011 futsi bekangulomunye webantfu labangu-100 labanethonya lelikhulu emhlabeni wonkhe nga-2004 na-2007.

Schwarzenegger, lowatfolakala nemdlali wemhlaba wa-1987 waseMelika Karyn Marshall, aniketa imiklomelo e-USA Weightlifting Hall of Fame nga-2011 eColumbus, Ohio
Imigca yetinyawo nemigca yetandla ya-Arnold Schwarzenegger embikwe-Grauman's Chinese Theatre, kanye nemisho yakhe "Ngitawubuya" lebhalwe