Jump to content

Ashin Wirathu

From Wikipedia

Ashin Wirathu ngu Monk aphindze abe ngumholi wenkolo yama Bhudha kantsi ushumayela ngekuhlukana phakatsi kwenkolo yemaIslam (kakhulukati kwinkolo yekungahlangani neba Bengali) ,emacembu emaIslam elive lelatiwa nge Burma kumbe iMayanima ambita nga Bin Laden ngobe kukholelwa kutsi nguye lowasusa lelutfutfuva lelatiwa ngekutsi i anti-Bengali Movement ngetintfo bekatikhuluma , nanobe atsi ishumayela kutfula .

Ekutalweni kwakhe[hlela | edit source]

Wirathu watalwa ngo 1968 ngase Mandalay . wayekela sikolo aneminyaka lengu 16 wabese uyoba ngu Monk .[1] Ngo 2001 , wabese utibandzakanya ne 969 Movement . ngemuva kweminyaka lemibili ngo 2003 wabese uyagwetjwa iminyaka lengu 25 ngetinshumayelo takhe , kodvwa wakhishwa ngo 2010 kanye naletinye tiboshwa tepolitiki , kusukela tingucuko tembuso tango 2011 , beka chubeka ngetinshumayelo takhe ku You Tube kanye nakuletinye tindzawo tekuchumana ngabongcondvomshini ,kusukela aphume ejele Waruthi ubuyele ekushumayeleni . labanyenti bakholelwa kutsi tinshumayelo takhe ngito letasusa lelitfutfuva lelabakhona emkhatsini webenkolo yema Buddha kanye nema Muslim endzaweni yase Rakhine ,lapho kwafa khona bantfu labangu 12 kwatsi labangu 500 baduka. [2]

Wirathu wahola litsimba labo Monk e Mandalay ngo September 2012 kumkhankaso wandvunankulu Thein Sein lovusa lusinga kutsi bantfu beluhlobo lwema Bengali bacoshelwe eveni lesitsatfu . emva kwenyanga kwavuka litfutfuva endzaweni yase Rakhine . Wirathu waphika letinsolo kutsi tibangwe ngulelitfutfuva lelisuke edolobheni lase Burma endzaweni yase Meiktila . lapho khona impikiswano ngeligolide yabese iba yinkulu yabanga kutsi bantfu batitapele baphindze bashise titolo, tindlu kanye nema Mosque kulo lonke lidolobha.[3]

Wirathu uphindze agagulwe ebhukwini letindzaba temhlaba lelatiwa ngekutsi i Time Magazine njenge "Buso Benkolo yemaBuddha leletsa kwetfuka"[4] mhlaka 20 inhlaba 2013. ucashunwa kulelibhuku atsi " ungagcwala kulunga nelutsandvo kodvwa angeke ulale eceleni nenja lehlanyako" , asho lamagama awabhekise kuma Muslim "ngibabita ngemahlongandlebe ngobe bavana neludlame , Wirathu wakhuluma lamagama kwinkulumompikiswano ngemuva kwenshumayelo yakhe ." uma sibutsakatsaka, live letfu litoba lema Muslim " waphindze washo lamagama ." labanye bantfu abawavisisi lamagama lashiwo ngulelibhuku i Time Magazine , bawabona njengemhlamba kwinkolo , bakholelwa kutsi inkolo yebu Buddha ihlokolota ludlame" kusho Dkt. Yan Myo Thein losati kwetembangave .

Lamanye emakhasi[hlela | edit source]

emareferensi[hlela | edit source]

  1. http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/
  2. http://themellowjihadi.com/2013/06/21/ashin-wirathu-warrior/
  3. http://www.huffingtonpost.com/burma-journal/buddhist-monk-wirathu-lea_b_3481807.html
  4. http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/

Tichumaniso tangaphandle[hlela | edit source]