Barack Obama

From Wikipedia

Barack Hussein Obama II (watalwa mhlaka 4 Ingci 1961) ungusopolitiki waseMelika lowaba ngumengameli wesi-44 wase United States kusukela nga-2009 kuya ku-2017. Abelilunga lelicembu le-Democratic Party, waba ngumengameli welibala lelimnyama eMelika. Obama usebente njenge-US Senator amele i-Illinois kusukela nga-2005 kuya ku-2008 futsi usebente njengenhloko ye-Illino State Senator kusukela nga-1997 kuya ku-2004, waphindze wasebenta njengemmeli wemalungelo ebantfu ngaphambi kwekutsi atfole sikhundla sahulumende.

Kuba ngumongameli kwente Obama wenta imali. Ngemnyaka wa 2010 watfola tigidzi letingu-$1.7, wanikela ngemaphesenti langu-14 etinhlanganweni letingazuzi, kufaka ekhatsi i-$131,000 ku-Fisher House Foundation, inhlangano lenakekela imindeni yalabo labalimele, leyabavumela kutsi bahlale dvutane nalapho lona lona lona labalimele atfola khona kwelashwa. Ngekwembula kwakhe imali nga-2012, Obama angahle abe nemali lefika ku-$10 million.

Imibono Yenkholo[hlela | edit source]