Bukhosi

From Wikipedia
Bukhosi.

Bukhosi yindlela yekubusa lapho khona inhloko yembuso ingakhetfwa khona, kepha ibekwa ngemitsetfo yalowo mbuso nobe sigodzi futsi leyo nhloko ibusa idzimate ikhotsame nobe yehle esikhundleni (ikakhulukati enshonalanga).

Emandla ebukhosi[hlela | edit source]

  • Bukhosi lobutimele.

Lobu bukhosi lobubusa ngendlela letsite lengalawulwa.lana inkhosi nobe indlovukati ishaya imitsetfo yente konkhe lokwentiwa yinhloko yembuso.

  • Bukhosi bemtsetfosisekelo.

Lobu bukhosi lobandze eyurophu lapho khona emandla enkhosi nobe indlovukati alawulwa ngumtsetfosisekelo wesive njengaseNgilandi nasesipeyini.

Kutsatfwa kwesikhundla sebukhosi[hlela | edit source]

Lotawulandzela umbusi wesive ukhetfwa ngetindlela letinyenti. Ngesiswati inkhosi ayimkhetsi lotayilandzela kepha ukhetfwa emva kwekukhotsama kwayo. NgesiZulu umfana lomdzala lotalwa yinkhosikati yekucala nguye lolandzelako.