Jump to content

Carl Weathers

From Wikipedia

Carl Weathers (January 14, 1948 - February 1, 2024) bekangumdlali waseveni laseMelika, umcondzisi kanye nemdlali webhola letinyawo. Weathers wadlala imidlalo lehlukahlukene asakhula kantsi Indzima yakhe ifaka ekhatsi umshayi wesibhakela Apollo Creed kumafilimu lamane ekucala eRocky (1976-1985), Colonel Al Dillon ku Predator (1987), Chubbs Peterson ku Happy Gilmore (1996), kanye neCombat Carl ku Toy Story franchise. Waphindze wadlala indzima ya Det. Beaudreaux ku-TV series Street Justice (1991-1993) kanye naseluhlelweni lwe-Arrested Development (2004, 2013), [1]


Weathers waphindze wadlala i-Omnitraxus Prime ku-Star vs. the Forces of Evil (2017-2019). Bekadlala indzima levela njalo njenge Greef Karga ku-Star Wars series The Mandalorian (2019-2023), lapho akhetfwa khona kutsi atfole umklomelo we-Primetime Emmy Award for Outstanding Guest Actor in a Drama Series.[2]

Simo selitulu nga-2015
  1. https://nypost.com/2024/02/09/news/rocky-star-carl-weathers-official-cause-of-death-revealed/
  2. https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13067963/Carl-Weathers-cause-death-REVEALED-heart.html