Jump to content

Cesar Chavez

From Wikipedia

 

Cesar Chavez (lMarch 31, 1927 - April 23, 1993) bekangumholi webasebenti waseMelika kantsi aphindze abe ngumholi webasebenti basemaplasini. Chavez bekalwela emalungelo ebantfu labasebenta emaplasini kanye na Dolores Huerta, wasungula i-National Farm Workers Association (NFWA), leyagcina ihlanganiswe ne-Agricultural Workers Organizing Committee (AWOC) yaba yinyonyane yetisebenti ye-United Farm Workers (UFW). Ngekwemibono, umbono wakhe wemhlaba wahlanganisa tepolitiki kanye neTimfundziso temaKatolika.

Tinkomba[hlela | edit source]