Cicely Tyson

From Wikipedia

  Cicely Louise Tyson (December 19, 1924 January 28, 2021) bekangumlingisi waseMelika. Emsebentini wakhe lowachubeka iminyaka lengetulu kwemashumi lasikhombisa kumabhayisikobho, kuthelevishini kanye nasemidlalweni yasesiteji, watiwa ngekuveta kwakhe bafati bebantfu labamnyama baseMelika. Tyson watfola imiklomelo leyehlukahlukene lefaka ekhatsi imiklomelo ye-Emmy lemitsatfu, umklomelo we-Screen Actors Guild, umklumelo we-Tony, umklemelo we-Honorary Academy, kanye nemklomelo wase-Peabody.

Ngemuva kwekubonakala emafilimini lamancane naku-TV ekucaleni kwemsebenti wakhe, Tyson watfola kunaka lokukhulu kanye nekudvunyiswa ngekusebenta kwakhe njenge-Rebecca Morgan ku-Sounder (1972); wakhetfwa kutsi atfole umklomelo we-Academy Award for Best Actress kanye nemklomelo wase-Golden Globe for Best Acpress in a Motion Picture 化 Drama ngemsebenti wakhe kulefilimu. Indzima yaTyson yekuba ngumdlali lomkhulu ku-movie yethelevishini ya-1974 i-The Autobiography of Miss Jane Pittman, lesekelwe encwadzini yetincwadzi ya-1971 lenesihloko lesifanako ya-Ernest J. Gaines, yamenta wadvunyiswa kakhulu; emkhatsini waleminye imiklomelo, lendzima yamzuzela imiklomelo lemibili ye-Emmy kanye nekukhetfwa kwe-BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role. Waphindze watfola umklomelo we-Emmy Award ngekuba nguBinta ku-Roots (1977).

Tyson nga-1973