Jump to content

Clinton, Oneida County, New York

From Wikipedia

Clinton (noma Ka-dah-wis-dag, "insimi lemhlophe" ngelulwimi lwesiSeneca) yindzawo lese Oneida County, New York, United States. Linani lebantfu belingu 1,942 nga-2010. Lendzawo yetsiwe ngeligama laGeorge Clinton, lobekangumbusi wekucala wase New York.[1]

Indzawo yase Clinton, indzawo yeHamilton College, isemkhatsini welidolobha lase Kirkland. Lelidolobhakati lebelibitwa ngekutsi "lidolobhakata letikolwa" ngenca yesibalo lesikhulu setikolwa tangasese lebetisebenta kulelidolobhaketa ngelikhulu lesi-19 leminyaka.

  1. (24 ed.).  Missing or empty |title= (help)