Collins Chabane

From Wikipedia

Collins Chabane (15 Mabasa 1960 – 15 Indlovu 2015) bekalilunga lephalamende abuye abengungcongcoshe wetenhlalakahle Ningizimu Afrika. Chabane watalwa eLimpopo waphindze wacala timfundvo takhe khona kulesifundza. Kwatsi nakaneminyaka lelishumi nesikhombisa wangenela tembangave. Chabane ushone engotini yemoto mhlaka 15 Indlovu 2015 ngelisontfo ekuseni. [1][2]

Tichumaniso[hlela | edit source]

  1. http://ewn.co.za/2015/03/15/Minister-Collins-Chabane-killed-in-car-crash
  2. http://www.timeslive.co.za/politics/2015/03/15/minster-collins-chabane-killed-in-car-crash