Dinuzulu

From Wikipedia
Dinuzulu kaCetshwayo
Photo of Dinuzulu, c. 1883
20 May 1884 – 18 October 1913
Born c. 1868
Died 18 October 1913
Transvaal, South Africa
Burial KwaNobamba, South Africa
Spouse None
Issue Solomon kaDinuzulu
Occupation Monarch of the Zulu Kingdom

Dinuzulu kaCetshwayo (c. 1868 ̊ -18 October 1913) bekayinkhosi yesive semaZulu kusukela mhlaka 20 Inkhwenkhweti 1884 kwate kwaba sekufeni kwakhe ngemnyaka wa 1913. Walandzela babe wakhe Cetshwayo, lobekayinkhosi yekugcina yemaZulu leyatfolwa ngalokusemtsetfweni ngemaNgisi. I-Zululand yahlukaniswa yaba tindzawo letincane letilishumi nakutsatfu nguhulumende waseBrithani ngemuva kweMphi ye-Anglo-Zulu, letinye tato tanikwaCetshwayo, kwatsi ngekuhamba kwesikhatsi Dinuzulu kwaba nguye umphatsi ngemuva kwekufa kwababe wakhe. Ngekuhamba kwesikhatsi emaBritish abona kutsi angeke aphumelele kwehlukanisa i-Zululand ibe ngemave futsi abuyisela Cetshwayo njengemholi lomkhulu waletindzawo. Nomakunjalo, bashiya lomunye wetihlobo taCetshwayo, Usibepu (Zibhebhu), ayedvwa netindzawo takhe. NgaJulayi 22, 1883, Usibepu wahlasela sigodlo lesisha saCetshwayo e-Ulundi, walimala inkhosi futsi wamenta wabaleka.

Kuvukela kweBambatha[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa-1906 kwacala kuvukela lokutsiwa yiBambatha. Ngemuva kwekucedza kuvukela, Dinuzulu wamangalelwa ngekuniketa umyalo kuBambatha kutsi acale kuvuka umbuso kantsi wabekwa licala lekuvukela umbuso . Nanobe angamange alivuma lelicala, watfolakala anelicala futsi wagwetjwa iminyaka lemine ejele ngenyanga yeNdlovu, ngo1908.

Ngemuva kweminyaka lemibili umngani wakhe lomdzala, Jenene Louis Botha, waba nguNdvunankhulu we-Union of South Africa. Botha wakhipha umyalo wekutsi Dinuzulu akhululwe ayiswe epulazini lase Uitkyk eTransvaal, lapho ashona khona mhlaka 18 Imphala 1913 aneminyaka lengu 44 nobe 45. Ngemuva kwemngcwabo wembuso, wangcwatjwa eNobamba eSigodzini saseKhosini (31°16'E; 28°26'S), lesise-Upper White Umfolozi.

Walandzelwa yindvodzana yakhe Solomon kaDinuzulu.