Dzeliwe Shongwe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dzeliwe Shongwe (watalwa 1927 - 2003) bekayindlovukati yelive lembuso weSwatini.Nakushona inkosi Sobhuza wesibili ngemnyaka wa 1982, [1]bukhosi bekufanele butsatfwe nguMakhosetive kodvwa ngenca yekutsi bekamncane ngaleso sikhatsi, liqoqo lavumelana kutsi tintsambo titobanjwa indlovukati laShongwe kwate kwaba nekungavisisani ngengca yendzaba yaMfanasibili.[2]

Emarefarensi[hlela | edit source]