Jump to content

Ema-albino

From Wikipedia

I-Albinism sifo lesibangelwa kungabikhona kwe-melanin etilwaneni nobe esitjalweni lokwenta tinwele letimhlophe,tinsiba,emacembe kanye nesikhumba.Kuphindze kwente nemehlo abebovu noma luhlata.[1] Bantfu labanalesifo babitwa ngekutsi ngema-Albino.

Kusetjentiswa lokwehlukene kanye nekuhunyushwa kwalamagama kusho kutsi imibiko lebhalwe ngetilwane te-Albinistic ingaba lukhuni kucinisekisa. I-Albinism inganciphisa kusindza kwesilwane; sibonelo, kucatjangwe kutsi ema-albino Alligators anesikhatsi sekuphila lesingema-awa langu-24 kuphela ngenca yekungabi khona kwekuvikeleka emisebeni ye-UV kanye nekungakhoni kwawo kubhaca kute abalekele tilwane letiyingoti. Kuyincenye leyetayelekile yekubona kutsi tonkhe tilwane te-albino tinemehlo labovu noma (lokuvela ngekungabi khona kwe-pigment ku-Iris lokuvumela imitsambo yengati ye-Retina kutsi ibonakale), nomakunjalo loku akusiko kuletinye tinhlobo te-Albinism. Tilwane letivamile te-Albino tifaka ekhatsi tilwane letifuywako (eMagundvwana kanye naboLogwaja), kepha linani letilwane te-Albano letivela ngekwemvelo tikhona endle, sibonelo, i-Mexican cave tetra. I-Albinism yintfo leyatiwako kuma-molluscs, kokubili emagobolondvo nasetincenyeni letitsambile. Kutsiwa labanye bayasho, kutsi i-Albinism ingenteka ngetizatfu letinyenti ngaphandle kwekutalwa, kufaka ekhatsi kugucuka kwetitfo, kudla, timo tekuphila, budzala, tifo, nobe kulimala. Nanobe kunjalo, loku kuphambene netinchazelo lapho khona lesimo sitfolwa khona.

  1. 1–8.