Jump to content

Emafilimu Lamakhulu Letiyingoti

From Wikipedia

I-Horror luhlobo lwebhayisikobho lolufuna kwenta bantfu besaba nobe batfukutsele ngenca yetinhloso tekutijabulisa.[1]

Emafilimu lamabi avame kuhlolisisa tintfo letimnyama futsi angahle akhulume ngetindzaba letingenamsebenti. Tintfo letinkhulu tifaka ekhatsi tilwane letesabekako, tintfo letenteka nge-apocalyptic, kanye netinkholelo tenkholo nobe temdzabu. Tindlela tekubukela emafilimu letetfusako tikhonjiswe kutsi tikhutsate indlela bantfu labativa ngayo ngekwengcondvo.

Emafilimu lamabi sekuphele iminyaka lengetulu kwelikhulu akhona. Tintfo tekucala lebetikhutsateka ngaphambi kwekutfutfukiswa kwefilimu tifaka ekhatsi emasiko, tinkholelo tenkholo kanye netinkholeliso temasiko lehlukene, kanye netincwadzi teGothic kanye naletesabekako tebabhali labafana na-Edgar Allan Poe, Bram Stoker, naMary Shelley. Kusukela ekucaleni kwemafilimu langakhulumi kanye ne-German Expressionism, letintfo letesabekako taba luhlobo loluhleliwe ngemuva kwekukhululwa kwe-Dracula (1931). Tinhlobo letiningi tavela emashumini eminyaka lalandzelako, kufaka ekhatsi letintfo letesabekako, letetfusako, emafilimu lahlabako. Loluhlobo lukhicitwe mhlabawonkhe, luhluka ngekuba khona kanye nesitayela emkhatsini wetigodzi. Letesabekako tivame kakhulu kumabhayisikobho aseJapan, Korea, Italy, Thailand, kanye nalamanye emave.

  1. https://sportsbrief.com/football/12914-from-dangerous-darkies-powerlines-fc-here-funniest-names-sa-football/