Emasiko nemihambo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Emasiko nemihambo.

Lisiko[hlela | edit source]

Lisiko ngumkhombandlela wetintfo lekufanele tentiwe kute imphilo ihambe ngendlela lefanele. Lisiko lingumtsetfo wemphilo, sibonelo umuntfu nashonile kulisiko kutsi lomuntfu afihlwe. Manyenti emasiko lentiwako tiveni ngetive.

Umhambo[hlela | edit source]

Umhambo ngumntfwana welisiko, lisiko selikhombile lokufanele kwenteke umhambo wona sewusho indlela lokufanele kwenteke ngayo. Lisiko litsi umuntfu nashonile uyafihlwa, umhambo utsi kufanele kube nemngcwabo, kufanele kutsengwe indlu, kumbiwe litfuna njlnjl.

Umhambo uvama kuntjintja etitukulwaneni. Bokhokho bebangcwaba ngasikhumba, tsine sesingcwaba ngelibhokisi, bokhokho bebangcwatjwa bahleti, tsine sesingcwatjwa sigenukile, konkhe loko kuntjintja kwemhambo situkulu ngesitukulu. Kepha lisiko lona lihlala linjalo.