Embabane

From Wikipedia

iMbabane (/ˌʌmbɑːˈbɑːneɪ/; NgeSiswati: Embabane, IPA: [ɛ́mbɦáɓánɛ]) lidolobha lase Eswatini (lebelibitwa ngekutsi yiSwaziland), futsi ngulelinye lemadolobha lamabili (kanye neLobamba), lelisebenta njengenhlokodolobha yekwengamela.

Inelinani lebantfu lelingu 94,874 (2010), kantsi itfolakala eMfuleni iMbabane kanye nemfula iPolinjane etintsabeni taseMdzimba. Itfolakala esifundzeni sase Hhohho, lapho iphindze ibe yinhlokodolobha khona. Silinganiso sekuphakama kwalelidolobha singemamitha langu 1,243. Itfolakala emgwacweni we-MR3.[1]

Umlandvo[hlela | edit source]

Lelidolobha lakhula ngemuva kwekutsi sikhungo sekwengamela salelive sisuswe eBremersdorp (nyalo lebitwa ngekutsi yiManzini) ngemnyaka wa 1902.[2] Leligama lisuselwa endvuneni, Mbabane Kunene, lebeyihlala kulendzawo ngesikhatsi kufika takhamiti taseBrithani.

iMbabane itfolakala esigodzini saka Hhohho, lapho iphindze ibe yinhlokodolobha khona, futsi itfolakala eMfuleni weMbabane kanye nemfula wePolinjane etintsabeni taseMdzimba. Silinganiso sekuphakama kwalelidolobha singemamitha langu-1243. Tindzawo letisedvute kanye netindzawo letingaphandle kufaka ekhatsi Mbangweni, Sidvwashini, Kent Rock, Sandla, Westridge Park, Malunge, New Checkers, Msunduza kanye ne Vukutentele.[3]

Umbono weMbabane
Indlu yemakethe lephatfwako eMbabane, 1979

Tinkomba[hlela | edit source]