Félix Houphouët-Boigny

From Wikipedia

Félix Houphouët-Boigny (18 October 1905 - 7 December 1993), lophindze atiwe ngaPapa Houphouet noma Le Vieux ("Lomdzala"), bekangusopolitiki wase-Ivory Coast, kantsi bekangudokotela ngembi kwekutsi abe ngumengameli wekucala wase-Ivory Coast, kusukela nga-1960 kwate kwaba sekufeni kwakhe nga-1993. Indvuna yesive, wasebenta njengemsiti wetekwelashwa, umholi wenyonyane, kanye nemlimi ngaphambi kwekutsi akhetfwe ePhalamende yaseFulansi. Wakhonta etikhundleni letinyenti tahulumende waseFulansi ngaphambi kwekutsi ahole i-Ivory Coast ngemuva kwekutfola inkhululeko nga-1960. Ekuphileni kwakhe konkhe, wadlala indzima lebalulekile kutembusave kanye nasekususweni kwebantfu base-Afrika.