Jump to content

Harvey Weinstein

From Wikipedia

Harvey Weinstein (/ ˈwaɪnstiːn /; utalwe ngeNdlovulenkhulu 19, 1952) ungumkhiqiti wemafilimu aseMelika futsi waba nelicala lokwephula umtsetfo ngokwelicansi. Yena nemfowabo Bob Weinstein basungula inkampani yemafilimu iMiramax, leyayikhiqita amafilimu latimele laphumelele lokubalwa kuwo iSex, Lies, and Videotape (1989), The Crying Game (1992), Pulp Fiction (1994), Heavenly Creatures (1994), Flirting with Disaster (1996), Shakespeare in Love (1998). Weinstein uzuze umklomelo we-Academy ngokukhiqita iShakespeare in Love kanye nema-Tony Awards lasikhombisa emidlalweni lebhanyabhanya, kufaka phakatsi iThe Producers, Billy Elliot the Musical, na-Agasti: Osage County. Ngemuva kwekushiya iMiramax, Weinstein nemnakabo Bob basungula iThe Weinstein Company, lesitudiyo samafilimu lesikhulu. Kantsi lakulenkapani lensha bekangusihlalo lobambisene kanye naBob, kusukela ngo-2005 kuya ku-2017.[1][2]

Emacala ekudlwengula[hlela | edit source]

Ngo-Okthoba 2017, kulandzela tinsolo tekunyukubetwa ngekwelicansi letisukela ngasekupheleni kweminyaka yema-1970, Weinstein wamukwa inkapani yakhe kanye ne-Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Bangetulu kwa-80 besifazane labente tinsolo letibukiswa kuWeinstein ngo-Okthoba 31.[3] [4]Leti tinsolo letasusa umkhankaso wetinkundla tekuchumana i- # MeToo kanye netinsolo letiningi tekuhlukunyetwa ngekwelicansi letibukene nekucoshwa kwamadvodza lanemandla emhlabeni jikelele kanye nasetindzaweni tekusebenta; le nto ibitwa ngokutsi "umphumela we-Weinstein". UWeinstein waboshwa wabekwa licala lokudlwengula eNew York ngoMeyi 2018. Watfweswa anemacala ekudlwengulwa lamabili kulasihlanu ngenyanga yendlovana 2020, wagwetshwa iminyaka leengama-23 ebhadla ejele, kanti udonsa isigwebo sakhe eWende Correctional Facility.[5]

Tinkomba[hlela | edit source]