Help:Basic words in Swati (síNgísi)

From Wikipedia

Greetings

  • Hello - Sawubona.
  • How are you? - Unjani?
  • I am fine. - Ngikhona/Ngiyaphila (directly translates to "I am here/I am well"
  • I am fine, thank you. - Ngikhona, ngiyabonga
  • Stay well - Sala kahle
  • Travel Safely (As a goodbye) - Hamba Kahle
  • Good evening - Lishonile
  • Good luck - ngikufisela inhlanhla
  • Have a safe journey. - Ube (singular) / Nibe (plural) neluhambo loluphephile/uhambe kahle(sing.)/nihambe kahle(plur.)

Expressions - Tincazelo

  • yes - yebo
  • no - cha
  • please - ngiyacela
  • thank you - ngiyabonga
  • you're welcome - wamukelekile *[Clarification: this is not used in response to "thank you" as in the American-English tradition, but is used as a hospitable greeting or response; e.g. "You are welcome here."]
  • help - sita (singular) / sitani (plural)/lusito(noun)
  • danger - ingoti
  • emergency - simo lesibucayi/lesisheshako
  • excuse me - lucolo
  • come here - wota lapha
  • I am sorry. - Ngiyacolisa
  • I love you. - Ngiyakutsandza
  • happy birthday - lusuku lwekutalwa loluhle
  • merry christmas - khisimusi lomuhle
  • good luck - ngikufisela inhlanhla.

Questions / sentences

  • Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Uyawavuma (emakhadi etikweledi/emasheke etivakashi)?
  • How much is this? - Kubita malini loku?
  • I want ... - Ngifuna...
  • What? - utsini?
  • What are you doing? - Wentani?
  • What is the time? - Ngicela sikhatsi?or sikhatsini?
  • Where are you going? - Uya kuphi?
  • Where is ...? - Ukuphi ...? (In terms of name)

Where is ...? - Ikuph ...? (Item/place)

  • I don't know - Angati
  • I come from ... - Ngibuya e(place) ...

Numbers | Tinombolo

  • 1. - one - kunye
  • 2. - two - kubili
  • 3. - three - kutsatfu
  • 4. - four - kune
  • 5. - five - kusihlanu
  • 6. - six - kusitfupha
  • 7. - seven - kusikhombisa
  • 8. - eight - kusiphohlongo
  • 9. - nine - kuyimfica
  • 10. - ten - kulishumi
  • 11. - eleven - lishumi nakunye
  • 12. - twelve - lishumi nakubili
  • 13. - thirteen - lishumi nakutsatfu
  • 14. - fourteen - lishumi nakune
  • 15. - fifteen - lishumi nesihlanu
  • 20. - twenty - emashumi lamabili
  • 21. - twenty one - emashumi lamabili nakunye
  • 22. - twenty two - emashumi lamabili nakubili
  • 50. - fifty - emashumi lasihlanu
  • 100. - hundred - likhulu
  • 1000. - thousand - inkhulungwane
  • 100000. - hundred thousand - likhulu letinkhulungwane
  • 1000000. - million - sigidzi

Computers and Internet terms

(The following words are Loanwords|Mabitomfutiselo)

  • computer - ngcondvomshini
  • e-mail - i-imeyili/liposi lembane
  • Internet - i-inthanethi
  • Internet café - likhefi le-inthanethi
  • website - i-webhusayithi

Colours | Imibala

  • black - mnyama
  • blue - luhlata lwesibhakabhaka
  • red - bovu
  • brown - bubendze
  • green - uluhlata (satjani)
  • grey - mphunga
  • gold - golide
  • yellow - mtfubi
  • white - mhlophe
  • purple - bukhwebeletane

Days and months| Malanga netinyanga

  • today - namuhla
  • yesterday - itolo
  • tomorrow - kusasa
  • next week - liviki lelitako
  • last week - liviki leliphelile
  • next month - inyanga letako
  • last month - inyanga lephelile
  • Monday - Umsombuluko
  • Tuesday - Lesibili
  • Wednesday - Lesitsatfu
  • Thursday - Lesine
  • Friday - Lesihlanu
  • Saturday - Umgcibelo
  • Sunday - Lisontfo
  • January - Bhimbidvwane
  • February - Indlovana
  • March - Indlovulenkhulu
  • April - Mabasa
  • May - Inkhwekhweti
  • June - Inhlaba
  • July - Kholwane
  • August - Ingci
  • September - Inyoni
  • October - Imphala
  • November - Lweti
  • December - Ingongoni

Body parts | Titfo temtimba

  • eyes - emehlo
  • face - buso
  • nose - imphumulo/likhala
  • teeth - ematinyo
  • elbow - ingcosa
  • hand - sandla
  • fingers - tingalo
  • penis - ligwayi/umpipi
  • leg - umlente
  • knee - lidvolo
  • vagina - sibumbu
  • brain - ingcondvo
  • head - inhloko
  • mouth - umlomo
  • anus - indunu/umdzidzi