Help:Basic words in Swati (síNgísi)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

This page will teach me Swati. This dictionary has all I need to learn Swati!

Greetings[hlela | edit source]

 • Hello - Sawubona.
 • How are you? - Unjani?
 • I am fine. - Ngikhona/ngyaphila
 • I am fine, thank you. - Ngikhona, ngiyabonga
 • Goodbye - Sala kahle
 • Good evening - Lishonile
 • Good luck - ngikufisela inhlanhla
 • Have a safe journey. - Ube (singular) / Nibe (plural) neluhambo loluphephile/uhambe kahle(sing.)/nihambe kahle(plur.)

Expressions - Tincazelo[hlela | edit source]

 • yes - yebo
 • no - cha
 • please - ngiyacela
 • thank you - ngiyabonga
 • you're welcome - wamukelekile *[Clarification: this is not used in response to "thank you" as in the American-English tradition, but is used as a hospitable greeting or response; e.g. "You are welcome here."]
 • help - sita (singular) / sitani (plural)/lusito(noun)
 • danger - ingoti
 • emergency - simo lesibucayi/lesisheshako
 • excuse me - lucolo
 • come here - wota lapha
 • I am sorry. - Ngiyacolisa
 • I love you. - Ngiyakutsandza
 • happy birthday - lusuku lwekutalwa loluhle
 • merry christmas - khisimusi lomuhle
 • good luck - ngikufisela inhlanhla

Questions / sentences[hlela | edit source]

 • Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Uyawavuma (emakhadi etikweledi/emasheke etivakashi)?
 • How much is this? - Kubita malini loku?
 • I want ... - Ngifuna...
 • What - Tsini
 • What are you doing? - Wentani?
 • What is the time? - Ngicela sikhatsi?/sikhatsini?
 • Where are you going? - Uya kuphi?
 • Where is ...? - Ukuphi ...?
 • I don't know - Angati
 • I come from ... - Ngibuya ...news

Numbers[hlela | edit source]

 • 1. - one - kunye
 • 2. - two - kubili
 • 3. - three - kutsatfu
 • 4. - four - kune
 • 5. - five - kusihlanu
 • 6. - six - kusitfupha
 • 7. - seven - kusikhombisa
 • 8. - eight - kusiphohlongo
 • 9. - nine - kuyimfica
 • 10. - ten - kulishumi
 • 11. - eleven - lishumi nakunye
 • 12. - twelve - lishumi nakubili
 • 13. - thirteen - lishumi nakutsatfu
 • 14. - fourteen - lishumi nakune
 • 15. - fifteen - lishumi nesihlanu
 • 20. - twenty - emashumi lamabili
 • 21. - twenty one - emashumi lamabili nakunye
 • 22. - twenty two - emashumi lamabili nakubili
 • 50. - fifty - emashumi lasihlanu
 • 100. - hundred - likhulu
 • 1000. - thousand - inkhulungwane

Computers and Internet terms[hlela | edit source]

 • computer - ngcondvomshini
 • e-mail - i-imeyili/liposi lembane
 • Internet - i-inthanethi
 • Internet café - likhefi le-inthanethi
 • website - i-webhusayithi

Colours[hlela | edit source]

 • colours - Imibala
 • black - mnyama
 • blue - luhlata sakwelitulu
 • brown - bubendze
 • green - uluhlata satjani
 • grey - bhidzi
 • gold - golide
 • yellow - mtfubi
 • white - mhlophe
 • purple - bukhwebeletane

Days and months[hlela | edit source]

 • today - lamuhla
 • yesterday - itolo
 • tomorrow - kusasa
 • next week - liviki lelitako
 • last week - liviki leliphelile
 • next month - inyanga letako
 • last month - inyanga lephelile
 • Monday - uMsombuluko
 • Tuesday - Lesibili
 • Wednesday - Lesitsatfu
 • Thursday - Lesine
 • Friday - Lesihlanu
 • Saturday - uMgcibelo
 • Sunday - Lisontfo
 • January - Bhimbidvwane
 • February - Indlovane
 • March - Indlovu
 • April - Mabasa
 • May - Inkhwekhweti
 • June - Inhlaba
 • July - Kholwane
 • August - Ingci
 • September - Inyoni
 • October - Imphala
 • November - Lweti
 • December - Ingongoni

Body parts[hlela | edit source]

 • eyes - emehlo
 • face - buso
 • hand - sandla
 • penis - ligwayi/umpipi
 • leg - umlente
 • vagina - sibumbu
 • brain - ingcondvo
 • head - inhloko
 • mouth - umlomo
 • anus - indunu