Hermann Rorschach

From Wikipedia

Hermann Rorschach (8 Lweti 1884 – 1 Mabasa 1922) bekangudokotela wengcondvo wase Switzerland edholobheni lase Freudian , bekaphindze angungcondvongcondvo ngetifo letibukene netemicabango yebantfu, ngekufundza kwakhe wenta sivivinyo lesatiwa nge projective test kumbe i Rorschach inkblot test. lesivivinyo besisekutfola umcabango ngekutfola timpendvulo tekutiphatsa kwebantfu,kantsi futsi lesifundvo satiwa nge "Psychological projection project" ku leyonhlobo yekutsintseka kwengcondvo nangendlela leyamukela iphindze itsatse ngayo tintfo. kulesivivinyo bantfu bebakhonjwa imibhalo lelishumi yema inki kumbe i inkblots ngekulandzelana kwayo bese kumele basho kutsi lemibhalo bayifanisa nani.[1]

Emareferensi[hlela | edit source]

  1. Huffman, K. (2008), Psychology in Action, John Wiley & Sons, 9th Edition, ISBN 0-470-37911-1