I-Afugani

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha
Umjeka we-Afugani.
Imbeji ye-Afugani.
umhlaba: I-Afugani (luhlata).
tifundza te-afugani
tilwimi te-afugani
tinhlanga te-afugani

I-Afugani (siNgisi, Afghanistan), live leliseNingizimu Ashiya.

Live[hlela | edit source]

 • Libito lelisemtsetfweni: Da Afghanistan (ngesiphashu), Dowlati Afghanistan ngesiDari, womabili asho kutsi umbuso wema-Afghani.
 • lihubo lesive :milli tharana
 • Inhlokodolobha: Kabul.
 • Bukhulu belive: 652.864 km².
 • Imifula lemikhulu: helmand, farah, arghandab.

Hulumende[hlela | edit source]

 • Luhlobo: hulumende wesikhashana.
 • Lowengamele: mengameli wesikhashana.
 • Tifundza: tingemashumi lamatsatfu natimbili.

Bantfu[hlela | edit source]

 • Linani lebantfu: 33.332.025 (2016).
 • Kuna: 50 bantfu kulinye li-km².
 • Emashumi lamabili ekhulwini ahlala emadolobheni.
 • Emashumi lasiphohlongo ekhulwini ahlala emakhaya.

Tilwimi[hlela | edit source]

 • Phashto-emashumi lamatsatfu nanhlanu ekhulwini.
 • Dari-emashumi lasihlanu ekhulwini.
 • Letinye tilwimi -lishumi nakunye ekhulwini.

Umnotfo[hlela | edit source]

Imali lesetjentiswako: Afghani.

Kúfúna[hlela | edit source]

Kúbópha[hlela | edit source]