Jump to content

I-Boeing 747

From Wikipedia

I-Boeing 747 yindiza lenkhulu, lenemtimba lomudze, leyakhiwa yi-Boeig Commercial Airplanes eMelika emkhatsini wa-1968 na-2022.

Ngemuva kwekwetfula i-707 nga-Okthoba 1958, i-Pan Am beyifuna indiza lenkhulu ngalokuphindvwe kabili nangetulu kwelizinga layo, kute kuncishiswe kubita kwetihlalo nga-30% kwentela kucinisa kuhamba kwetindiza. Ngemnyaka wa 1965, Joe Sutter washiya lwentfutfuko ye-737 kwentela kwakha i- luhlelo747, indiza yekucala lenemaphasishi lamabili. Nga-Ephreli 1966, i-Pan Am ya-oda tindiza letingu-25 te-Boeing 747-100 kwatsi ekupheleni kwa-1966, i-Pratt & Whitney yavuma kwakha injini yayo ye-JT9D, i-turbofan. , kwatsi i-747 yacinisekiswa ngenyanga yeNgongoni ngalowo mnyaka. Wacala kusetjentiswa yi-Pan Am ngaJanuary 22, 1970. I-747 bekuyindiza yekucala lebeyibitwa ngekutsi yi-"Jumbo Jet", indiza yekucala lenemtimba lomkhulu.

The Pratt & Whitney JT9D turbofan suspended under the wing pylon of the 747 prototype. It is stripped of its outer casing, revealing the engine's core at The Museum of Flight in Seattle, WA
Injini ye-Pratt & Whitney JT9D high-bypass turbofan yasungulwa kwentela i-747.