Jump to content

I-Indian National Congress

From Wikipedia

I-Indian National Congress (INC), Licembu letepolitiki laseNdiya lelasungulwa ngemnyaka wa-1885. Kantsi liyinhlangano yekucala yekulwa nembuso welibandlululu waseBrithani e-Asia. Kusukela ekupheleni kwelikhulu lesi-19 leminyaka, futsi ikakhulukati ngemuva kwa-1920, ngaphansi kwebuholi baMahatma Gandhi, i-Congress yaba ngumholi lomkhulu wenhlangano yekufuna inkhululeko yaseNdiya. [lower-alpha 1][1]I-Congress yahola i-India kutsi itfole inkhululeko ku-United Kingdom, futsi yaba nemtselela lomkhulu kuletinye tinhlangano letingavumelani nekubuswa ngemaNgisi.[lower-alpha 2][lower-alpha 3][lower-alpha 4] Mahatma Ghandi ngulomunye webaholi labadvumile lobekayincenye yalelicembu.

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Marshall2001