I-Kaapmuiden

From Wikipedia

I-Kaapmuiden lephindze yatiwe ngekutsi iKapmende lidolobha lelincane lelimangako lelisekuhlangeni kwemifula i-Kaap neMgwenya esfundzeni saseMpumalanga, eNingizimu Afrika. Lelidolobha lisedvute nemgwaco lomkhulu i-N4 futsi libekwe yindzawo lenkhulu lengabonakali emgwacweni. Lesakhiwo sesipendwe kabusha kwentela kukhanga tivakashi. Emapulazi lasendzaweni akhicita umoba, titselo kanye netibhidvo. Lelidolobha lacala njengendzawo yekuhlanganisa i-Netherlands-South African Railway Company (NZASM) emzileni wesitimela wasePitoli - Delagoa Bay.