Jump to content

I-Makerere University

From Wikipedia
Sakhiwo seLuphiko Lwetekuchumana, Makerere University

iMakerere, inyuvesi letfolakala eKampala eUganda, kantsi iyindzawo lenkhulu futsi lendzala kakhulu yemfundvo lephakeme e-Uganda, yasungulwa kwekucala njengesikolwa sebuchwepheshe nga-1922. Yaba iyunivesithi lelitimele yavelonkhe nga-1970. Lamuhla, i-Makerere University yakhiwe ngemakolishi layimfica kanye nesikolwa sinye lesiniketa tinhlelo tebafundzi labangaba ngu-36,000 kanye nebafundzi labangu-postgraduate labangu-4000. Indzawo lenkhulu yekwengamela yabhidlitwa ngumlilo ngenyanga yeNyoni nga-2020 futsi imbangela yalomlilo isengakatfolakali.