IBrithani

From Wikipedia
  • I-United Kingdom, live lelitimele lase-Europe lelifaka ekhatsi siqhingi sase-Great Britain, incenye lesenyakatfo-mpumalanga yesichingi sase-Ireland kanye netichingi letinyenti letincane
  • I-Great Britain, sihlenge lesikhulu kunato tonkhe e-United Kingdom nase Europe.