Ibhayoloji

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ibhayoloji (siNgisi: biology) sifundvo semphilo, kubukwa tonkhe tintfo letiphilako tihlahlelwe kudzimate kufikwe emmongweni wemphilo yato. Kubukwa kutsi kute tiphila tidlani kanjani, titivikela ngani kanjani. Tilusito luni tinangotini?

Kute intfo[hlela | edit source]

Kute intfo itsafwe njengalephilako, bafundzimphilo babuka loku lokulandzelako:

Luphenyo[hlela | edit source]

Kuphenya kubaluleke kakhulu, bafundzimphilo nabaphenya balandzela imahlahlandlela letsite:

Kwehlukaniswa[hlela | edit source]

Kwehlukaniswa (taxonomy):

 1. Imonera (Monera).
 2. Tingubo tesicoco (Protista).
 3. Umkhuntfo (Fungi).
 4. Timila (Plantae).
 5. Tilwane (Animalia).

Kwehlukaniswamsuka[hlela | edit source]

Kwehlukaniswamsuka (classification), nasetihleliwe tintfo letiphilako tiphindze tephulwa futsi ngemaviyo laya ngekuya atehlukanisa:

 1. Idomayini (domain)
 2. Umbuso (kingdom)
 3. Ifilamu (phylum)
 4. Likilasi (class)
 5. Luhlelo (order)
 6. Umndeni wetimila (family)
 7. Ijenasi (genus)
 8. Luhlobo (species)

Umtungeleto[hlela | edit source]

Umtungeleto (environment):

Umlandvo weBhayoloji[hlela | edit source]

(...)

[hlela | edit source]

Kúfúna[hlela | edit source]