Ibrahim Traoré

From Wikipedia

Ibrahim Traoré (watalwa ngabo 1988) usiphatsimandla setemphi saseBurkina Faso kantsi uphindze abe ngumongameli wesikhashane eBurkina Faso kusukela mhlaka 30 Inyoni 2022 ngesikhatsi sekugumbutela umbuso lokwakhipha umengameli wesikhashana Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ngesikhatsi aneminyaka lengu-34, Traoré nyalo ungumengameli lomncane kunabo bonkhe emhlabeni.