Imbuluzi

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

Umfula iMbuluzi ngulomunye wemifula lemikhulu yakaNgwane. Lomfula lo unemitfombo lemibili. Imbuluzi lemnyama lecala kudze madvute ne Mbabane enkhangala, kanye neMbuluzi lemhlophe lesuka enkhabave kaManzini. Lena yesibili iphindze yatiwe ngekutsi yiMbuluzane. Ihambe ihlangane lemifudlana lemibili eHlane, ibuye yetselele lichibi laseMnjoli.