Jump to content

Imfucumfucu lemhlophe

From Wikipedia
Outdoor scene of a man and woman seated on chairs in front of a group of ten children of varying ages, barefoot and wearing simple clothing
Lomndeni lophuyile webantfu labamhlophe base-Alabama wavetwa nga-1913 "njengebantfu labadvumile" ngobe bebabalekele imiphumela lebutsakatsaka yesifo se-hookworm, lebesivame kuba khona kubantfu labamnyama baseNingizimu ngenca yekungcola kahle kanye nesimo "sekudla lubumba" nobe "kudla inyama" (geophagia).

Imfucumfucu yebantfu labamhlophe yinkhulumo yekwedzelela ngekwebuhlanga kanye nekuhlukunyetwa kwelicembu lelisetjentiswa esiNgisini saseMelika kuchaza bantfu labamhlophe labaphuyile, ikakhulukati etindzaweni tasemakhaya eningizimu yeMelika.[1][2] Leligama lisho sigaba setenhlalo emkhatsini webantfu labamhlophe futsi ikakhulukati lizinga lemphilo leliphansi. Leligama lisetjentiswa

Ligama lelinikwe belungu labahluphekako, bangabonakali, futsi bangenandzaba netembusave, temtsetfo, nobe ligunya lekutiphatsa[4] Nanobe leligama lisasetjentiswa kakhulu bantfu labamhlophe basemadolobheni kanye nalabasemkhatsini njengentfo yekukhombisa sigaba, labanye labamhlophe batichaza ngekutsi "ngcolile", bakutsatsa njengebheji yekuhlonipha, futsi bagubha imibono kanye nekuhlukaniswa kwebantfu labamhlophe labasemphakatseni kwebantfu labasesigabeni lesisemkhatsini.[6][1][3]

  1. 1.0 1.1 (1452–3 ed.).  Missing or empty |title= (help) Cite error: Invalid <ref> tag; name "Drinkard" defined multiple times with different content
  2. 57–72. 
  3. (102–103 ed.).  Missing or empty |title= (help)