Imphi Yelive Yekucala

From Wikipedia

Imphi yeMhlaba Yekucala nobe Imphi yeLive Yekucala, levame kufushaniswa ngekutsi yi-WWI nobe i-WW1, futsi labanye babhali labakhuluma siNgisi bayibita ngekutsi yi-"Great War" nobe "War to End All Wars", bekungemphi yemhlaba wonkhe leyachubeka kusukela nga-1914 kuya ku-1918, futsi itsatfwa njengalenye yetimphi letibulalako emlandvweni. Imphi beyifaka ekhatsi incenye lenkhulu yase Europe, i Russian Empire, i United States, kanye ne Ottoman Empire, kanye nekulwa lokwenteka kulo lonkhe lase Europe, eMiddle East, e-Afrika, ePacific, kanye nasetincenyeni tase Asia. Emasotja lalinganiselwa kutigidzi letiyimfica abulawa emphini, kanye nalamanye latigidzi leti-23 alimala, kantsi tigidzi letisihlanu tebantfu labaphilako tafa ngenca yemphi, indlala, kanye netifo.[2] Tigidzigidzi tafa ekubulaweni kwebantfu eMbusweni wase-Ottoman kanye nakumbulalave yemkhuhlane wa-1918, lokwagcugcutelwa kuhamba kwebalwi ngesikhatsi semphi.[3][4]

iSMS Rheinland, ye Nassau-class battleship,