Jump to content

Incwala

From Wikipedia

Incwala[hlela | edit source]

Emabutfo aseSwazi adansa incwala

Incwala (Template:IPA-ss) ngumkhuba lomkhulu webukhosi eMbusweni wase Eswatini. Lona ngumcimbi wavelonkhe lowenteka ngesikhatsi se solstice yasehlobo.[1] Umhlanganyeli lomkhulu we-incwala yiNkhosi yase-Eswatini; nangabe kute inkhosi kute incwala. Incwala yenteka cishe sikhatsi lesingaba yinyanga, kucalwa nge incwala lencane, incwala lenkhulu, bese kugcina nge incwala enkulu, incwala Lenkhulu. Imisebenti leminyenti lefana ne-lusekwane, kuhlamahlama, kanye ne-umdvutjulwa ibeka tintfo letibalulekile talomkhuba lomdzala.

  1. 14–16. Siyinqaba (1984). "The Swazi Monarchy" (PDF). Africa Insight. 14 (1): 14–16.