Jump to content

Indlovukazi Elizabeth II

From Wikipedia
indlovukazi yemaNgisi elizabeth (2007)

Elizabeth II, indlovukazi yemaNgisi.

Kukhula[hlela | edit source]

Elizabeth watalwa mhla (tingu-21 kuMábasa nga-1926 eLandani - tingu-8 kuÍNyoni nga-2022) atalwa yinkhosiGeorge IV lobeyinkosana ngaleso sikhatsi kanye naElizabeth Bowes-lyon. Elizabeth wabhabhadiswa esontfweni lebekadze lisesigodlweni ibuckinham. Yena kanye nadzadzewabo Margareth bafundela ekhaya ngephasi kweliso lamake wabo.Nga-1936 uyise watsatsa sikhundla sebukhosi bemangisi emva kwekubeka phasi kwa Edward VIII,Elizabeth yena wabe sewuba yinkhosatane letawulandzela nakukhotsama uyise.

Kugana[hlela | edit source]

Ngemnyaka wa-1927 tingemashumi lamabili ku lweti inkhosatane Elizabeth washada na Charles lobekaphuma emndenini webukhosi bemaDanishi(danish).Elizabeth naCharles banebantfwana labane

Bukhosi[hlela | edit source]

imphilo yenkhosi George yacala kuba yimbi nga-1951.Elizabeth kwabe sekunguye lommelako emikhosini yebukhosi.Nga -1952 tisitfupha kuNdlovana inkhosi yakhotsama.Elizabeth lobekasekhenya kwadzingeka abuye emuva kutolungiselelwa kutsatsa sikhundla sebukhosi. mhla titimbili kukunhlaba ngemnyaka lolanndzelako Elizabeth wabekwa Njengembusi wemaNgisi kanye nawo onkhe emave letingaphasi kweNgilandi kusukela lapho wabitwa ngendlovukazi Elizabeth II.

Lwati lolunzulu nga-Elizabeth[hlela | edit source]