Indovuzaki

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Indlovukati (síNgísi, queen mother) ngumake wengwenyama.

Umsebenti wayo kwelekelela ingonyama ekuphatseni sive kahle, iphindze iyiphe teluleko letingito.

Iyahlonishwa indlovukazi, phela ngisho nengonyama ayibhodli nasekububule indlovukazi.