Jump to content

Indlovukazi

From Wikipedia
(Utfunyelelwe likhasi Indovuzaki)

iLadybrand lidolobha lelincane lelisesifundzeni sase Free State eNingizimu Afrika, kantsi lelingemakhilomitha lalishumi nesiphohlongo kusuka eMaseru, inhlokodolobha yase Lesotho. Ladybrand ngulenye yemadolobha lasihlanu lakha Masipala Wendzawo wase Mantsopa. Yasungulwa ngemnyaka wa 1867 ngemuva kwetimphi tase Basotho, yetsiwe ngeligama laLady (Catharina) Brand, umfati wemengameli we Orange Free State, Johannes Brand.

Indzawo yase Ladybrand yasungulwa ngema Voortrekkers kwentela kubanika emandla ekulawula tindzawo letancotjwa tatfunjwa ngemuva kwemphi neBasuthu. Ngemnyaka wa 1900, ngesikhatsi seMphi Yesibili yemaNgisi nemaBhunu, i-Ladybrand yabekwa ngaphansi kwekulawulwa ngemaNgisi.